? ??????????????Basement Glowing? ????? ?? ???Rating: 5.0 (3 Ratings)??0 Grabs Today. 2591 Total Grabs. ??
????Preview?? | ??Get the Code?? ?? ?????????????????????????Bright Shapes? ????? ?? ???Rating: 4.0 (1 Rating)??0 Grabs Today. 813 Total Grabs. ??????Preview?? | ??Get the Code?? ? BLOGGER TEMPLATES - TWITTER BACKGROUNDS ?

Tuesday, September 29, 2009

INTERAKSI 12-PENILAIAN BAHASA BERASASKAN PROJEK

DEFINISI BROSUR :
Risalah yang memberikan maklumat atau keterangan ringkas tentang sesuatu.

Penilaian bahasa berasaskan projek : “Power Point” ,risalah dan web

POWER POINT
• Microsoft Powerpoint adalah pakej persembahan grafik yang lengkap.
• Menyediakan semua keperluan dalam mengeluarkan persembahan secara
professional.
• Melalui perisian asas ini, persembahan akan dapat dibentuk dengan
menghasilkan dari slaid pertama hingga slaid terakhir dengan mendedahkan
ciri-ciri tambahan persembahan seperti ‘background
format’, ‘drawing’, ‘colour’, ‘dan ciri-ciri pengawalan masa.
• Penguasaan yang baik dalam perisian ini akan memudahkan seseorang untuk
menjadi pengendali persembahan yang professional.

Matlamat dan Objektif
• Menggalakkan pelajar dan guru menghasilkan bahan p&p yang bersifat
mampat dan memperbanyakkan bahan p&p berasaskan ICT.
• Merangsang para pelajar dan guru mencipta bahan P&P berasaskan ICT
• Menjalinkan kerjasama antara pelajar dan guru

CIRI-CIRI
• Pemilihan jenis bahan multimedia berasaskan power point mestilah berdasarkan tajuk
pengajaran yang dipilih berdasarkan sukatan pelajaran semasa

• Bahan yang dipertandingkan mestilah mengikut kriteria seperti berikut:
-Hasil ciptaan sendiri
-Berkonsepkan pembelajaran kendiri
-Berasaskan Windows
-Interaktif

ASPEK PENILAIAN ADALAH SEPERTI BERIKUT
1. Warna, pengurusan ruang dan kreativiti
2. Keberkesanan kesinambungan persembahan
3. Ketepatan isi kandungan
4. Kelengkapan laporan
5. Cara penyampaian maklumat
6. Keistimewaan persembahan
7. Hasil ciptaan persembahan multimedia yang terpilih akan direkodkan dalam cd
8. Masa terhad untuk persembahan.

Melalui pembentangan isi
-Topik yang disampaikan
-Idea
-Persembahan paparan yang menarik ,pembinaan laras bahasa yang sesuai
-dengan audiens
-Penggunaan teknologi maklumat yang berkesan

Cara penyampaian kepada audiens
-Berkeyakinan
-Tidak membaca paparan sepenuhnya
-Memahami topik yang dibincangkan
-Dapat memahami kemahuan audiens
-Sesuai dengan golongan sasar
-Tidak menyentuh isu-isu yang sensitif
-Tidak mengambil masa yang lama (padat dan tepat)

Risalah
 Persembahan yang menarik
 Pemilihan isi yang menarik
 Topik yang menarik
 Penggunaan laras bahasa yang sesuai
 Ringkas dan padat
 Mempunyai ransangan yang lain (gambar, maklumat tambahan)
 Menarik perhatian
 Rekaan yang sesuai
 Mengetahui golongan sasar yang difokus.

Halaman sesawang : web
 Persembahan rekaan
 Penggunaan teknologi maklumat yang efektif
 Pemilihan latar, warna, jenis tulisan dan saiz, dan juga rekaan halaman
 Pemilihan topik yang sesuai dan tidak menyentuh isu-isu yang negatif dan
sensitif
 Mengetahui golongan sasar yang dikehendaki
 Penggunaan laras bahasa yang sesuai
 Mempunyai maklumat tambahan
 Mempunyai jaringan yang luas

INTERAKSI 11- PENILAIAN PENGALAMAN PEMBELAJARAN

Definisi
 Penilaian - kegiatan untuk mendapat informasi tentang pencapaian dan kemajuan belajar peserta didik dan mengefektifkan penggunaan informasi tersebut untuk mencapai tujuan pendidikan.
 Penilaian- satu kaedah untuk mengetahui perkembangan hasil belajar, intelegensi, bakat khusus, minat, hubungan sosial, sikap dan kepribadian siswa atau peserta didik.

PELAKSANAAN PENILAIAN PEMBELAJARAN
TEMA : PENGALAMAN
i. KOMPETENSI ASAS
ii. INDIKATOR
iii. LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN
 Kegiatan Awal
 Kegiatan Inti
 Kegiatan Akhir
iv. METODE, SUMBER, MEDIA PEMBELAJARAN
v. PENILAIAN

Huraian…
i.KOMPETENSI ASAS
 1. PKN
1.1 Menerapkan hidup rukun di rumah dan di sekolah

ii. INDIKATOR
• Menyatakan contoh hidup rukun di rumah atau di sekolah
• Menjelaskan akibat hidup tidak rukun
• Menyebutkan manfaat hidup
iii. LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN
A. KEGIATAN AWAL
1. Doa bersama
2. Absensi siswa
3. Apresiasi
A. KEGIATAN Inti
1. Menyapa teman sebaya dengan sopan
2. Membuat kalimat sapaan(lisan)
3. Menulis kata tanya (apa, siapa, di mana)
4. Membuat kalimat Tanya dengan betul
C. KEGIATAN AKHIR
1. Siswa melaksanakan tugas portofolio

iv. METODE, SUMBER, MEDIA
a) METODE
1. Soal Jawab
2. permainan bahasa
b) SUMBER
1. Buku Tematik Kelas I(berdasarkan tema)
c) MEDIA
1. Kad bilangan 2. Kad abjad 3. Kad kata

vi. PENILAIAN
Lisan
Bertulis
Perbuatan
Portfolio


CIRI-CIRI PENILAIAN PENGALAMAN PEMBELAJARAN
1) KAEDAH JIGSAW
2) KRITIKAN TERBUKA
3) PENILAIAN RAKAN KUMPULAN

Huraian…

KAEDAH JIGSAW
Satu kaedah pembelajaran yang dapat memupuk semangat berpasukan dalam kalangan pelajar. Dapat meningkatkan kemahiran mendengar, penyampaian, dan pemikiran kreatif (Felder & Brent, 2004) dan telah terbukti keberkesanannya seperti yang dilaporkan dalam Hafizah Husain et al. (2006).

Kaedah jigsaw menekankan 5 perkara dalam perlaksanaannya melalui perbincangan dalam kumpulan kecil (Hafizah Husain et al. 2006), iaitu:
• Pergantungan secara positif .
• Tanggungjawab
• Interaksi secara terus (bertentang mata)
• Mempraktikan kemahiran interpersonal mengikut kesesuaian
• Penilaian kendiri secara berterusan

KRITIKAN TERBUKA

membabitkan kemahiran pengucapan awam pelajar, dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris sebagai memenuhi keperluan PBH bagi melengkapkan kitaran (closing the loop).
• Pada penghujung kelas, pelajar akan dipilih secara rawak untuk berucap selama 5 minit kepada rakan-rakan sekelas.
• Pelajar akan diberi topik yang mudah untuk dibincangkan seperti apa yang telah diajar sebelum itu, atau mengenai tugasan yang telah diberi.
• Seorang panel penilai akan memberi markah atas ucapan yang diberi. Pelajar akan diberi markah berdasarkan 5 perkara:
1)Intonasi dan kejelasan suara,
2)Keyakinan diri di khalayak ramai,
3)Kelancaran bahasa,
4) Penampilan,
5)Maklum balas terhadap soalan yang diterima.

 Komen dari panel akan disampaikan kepada pelajar untuk membaiki kelemahan yang ada.
 Dengan adanya kaedah kritikan terbuka ini, pelajar mendapat peranan yang lebih aktif di dalam bilik kuliah.
 Meningkatkan kemahiran komunikasi awam dalam kalangan pelajar.

Penilaian Rakan Kumpulan (PRK)
Satu kaedah penilaian yang digunakan sebagai alat pengukuran secara terus oleh rakan-rakan pelajar yang bekerja dalam kumpulan yang sama. Digunakan bagi menilai aspek-aspek tertentu berkaitan kemahiran dan pengetahuan pelajar-pelajar (Kaufman et al. 2000).

Friday, September 18, 2009

INTERAKSI 10-penilaian aktiviti bahasa (forum, debat, sajak dl...)

INTERAKSI 10
PENILAIAN AKTIVITI BAHASA

FORUM
sesi perbincangan melibatkan beberapa ahli panel untuk mencanai fikiran dan
mengemukakan pendapat tentang sesuatu tajuk.

dijalankan secara formal.

teknik berforum merupakan salah satu aktiviti lisan yang sesuai kerana :

a) pelajar akan berkongsi pengetahuan dan pengalaman secara langsung
b) meningkatkan kemahiran menyampaikan idea dan fikiran dengan jelas, objektif,
kreatif dan rasional.

tajuk forum haruslah dipilih dengan mudah, menarik dan mencabar selaras dengan
kemahiran, pencapaian serta peringkat umur pelajar.soalan daripada penonton boleh
diajukan kepada para panel untuk mendapatkan ulasan selanjutnya.

DEBAT
pengucapan sama ada menyokong atau membangkang sesuatu pendirian dengan alasan yang
logik dan idea yang tersusun.
terdapat dua pihak yang akan mengutarakan pendapat masing-masing sama ada pihak
pertama terdiri daripada penyokong tajuk dan pihak kedua membangkang tajuk itu.
huraian yang dilontarkan mestilah berpandukan kepada fakta.
setiap pihak haruslah yakin dan menegakkan fakta yang diutarakan.
pihak pemnbangkang boleh mengangkat tangan dan meminta izin laluan untuk
memperbetulkan fakta pihak pencadang dan sebaliknya.
sesi pengulasan akan dibuat daripada setiap ahli setelah selesai.
masa yang diberikan untuk sesi berdebat akan ditetapkan.

PIDATO
huraian isi-isi yang melibatkan fakta atau prinsip-prinsip berdasarkan tajuk yang
diberikan.Interaksi satu hala di mana pemidato membentangkan hujah-hujahnya di
depan penonton.
pidato bukan membaca tetapi menerangkan, memberi interpretasi dan menghuraikan idea-
idea untuk menguatkan fakta yang diketengahkan.
hal ini membolehkan penyampaian isi pidato lebih kukuh kerana adanya fakta beserta
contoh yang diberikan.

PANTUN
Pantun adalah merupakan satu bentuk puisi tradisional bersifat peribumi.
Rangkap-rangkap pantun yang ringkas dan mudah, berbentuk kias ibarat, usik
mengusik, dan puji memuji.
 Seperti perumpamaan, bidalan dan rumus-rumus bahasa tersirat.
 Istilah pantun bagi orang melayu seringkali membawa maksud “umpama” dan “ibarat”.
Pantun juga sering ditukar ganti dengan perumpamaan
Dari perumpamaan atau bidalan jugalah rangkap pantun berkembang.
Mulanya 2 baris, kemudian 4 baris dan seterusnya 8 baris.

SAJAK
Sajak merupakan satu bentuk puisi lisan moden lebih bebas berbanding puisi
tradisional seperti pantun dan syair.
Rangkap dan temanya tidak terhad dan bebas.
Baris dan rentak dalam sajak tidak terhad.
Pengarang bebas pilih baris dan rentak untuk hasilkan sajak.
Penggunaan kata dan ungkapan saling berkait dan terjalin erat berdasarkan makna
dan irama.

CERAMAH
Ceramah merupakan pengucapan tentang bidang tertentu disampaikan oleh orang yang
pakar.
Penerangan dan penjelasan tentang perkara yang menjadi perbincangan umum, topik
disampaikan penceramah kepada penonton.
Ceramah biasanya diadakan di majlis atau di perhimpunan.antara jenis-jenis ceramah ialah :-
i) Ceramah agama
ii) Ceramah pendidikan
iii) Ceramah kesihatan
iv) Ceramah kesedaran dan sebagainya

SYARAHAN
Aktiviti jenis ini berformat khusus. syarahan mestilah mempunyai :
(a) Kata alu-aluan/pendahuluan
(b) Kata-kata penghadapan
(c) Isi
(d) Penutup
Penerangan dan penjelasan tentang tajuk syarahan perlu
disampaikan secara teratur, mantap, dan berkesan.
Isi-isi syarahan perlu berdasarkan fakta-fakta yang tepat berserta
contoh-contoh yang relevan. Isi-isi utama perlulah disokong oleh isi-isi sampingan.
-Sebagai langkah awal syarahan, sediakanlah suatu rangka penulisan untuk dijadikan panduan semasa aktiviti syarahan

Peringkat/ langkah kemahiran
1)Persediaan
• Memahami tajuk dan kehendak soalan.
• Mengumpulkan idea / isi-isi penting tentang tajuk syarahan
• Menyusun idea-idea / isi-isi dan membuat rangka syarahan
2) Penulisan
• Menulis perenggan pendahuluan
• Mengembangkan isi-isi secara tersusun
• Menyatakan kesimpulan/penegasan dalam perenggan penutup

3)Penyemakan
• Menyemak ejaan dan tanda baca
• Menyemak tatabahasa
• Menyemak jumlah perkataan

Tuesday, September 8, 2009

PENILAIAN KEMAHIRAN BAHASA (Kemahiran lisan, membaca dan menullis)

INTERKASI 9
8 SEPTEMBER 2009

PENILAIAN KEMAHIRAN BAHASA
•Kemahiran Lisan
•Kemahiran Membaca
•Kemahiran Menulis

Pengenalan
Kemahiran lisan melibatkan dua kemahiran asas iaitu kemahiran mendengar dan
kemahiran bertutur.

Kemahiran mendengar
Kemahiran paling asas
Berlaku pada peringkat penerimaan
Murid yg telah menguasai kemahiran ini mampu bertutur, memahami, dan mentafsir apa
yg didengar.

Kemahiran bertutur
Melafazkan bunyi2 bahasa drpd alat2 artikulasi
Peringkat penglahiran
Perlu ditiru & diajuk
Model bahasa lemah hasil ajukan yg lemah, tp model bahasa baik tidak semestinya menjamin ajukan yg baik.

KEMAHIRAN LISAN (MENDENGAR DAN BERTUTUR)

Tujuan Kemahiran Lisan
Menyebut perkataan / ayat dgn betul
Melatih murid mendengar & memahami pertuturan org lain.
Untuk berinteraksi dgn org lain (menyampaikan perasaan, kehendak, dll).
Melatih murid agar berkeyakinan & percaya kpd diri (berani bercakap, menyatakan
perasaan dan kehendak)
Membolehkan murid bertutur menggunakan ayat yg tersusun, perkataan yg sesuai, &
perbendaharaan kata yg luas.

Kemahiran yang bOleh diperolehi murid:

Bertutur dgn tenang menggunakan gaya yg betul
Bertutur dgn nada, intonasi, & sebutan yg betul.
Mendengar dgn baik, memahami perkara yg didengar, & menghormati pertuturan org lain.
Bercerita & membuat laporan menggunakan bahasa yg menarik & betul.
Berkebolehan memberi arahan dgn berkesan.
Mengunakan bahasa yg baik mengikut situasi.

Penilaian Kemahiran Lisan
bacaan kuat
syarahan
perbahasan
bercerita
perbincangan
hafazan
temu bual
soal jawab
nyanyian
deklamasi sajak
mendengar dan memberi respon secara lisan

Penilaian Lisan membolehkan guru:
mengesan kemajuan dan pencapaian murid dalam kemahiran mendengar dan bertutur
secara gramatis.
mendapat maklumat serta-merta tentang pengetahuan dan kefahaman murid.
mengesan kebolehan murid dalam kemahiran membaca dan menghafaz.
mengesan kelancaran dalam sebutan.
mengesan amalan dan sikap murid secara serta merta.
Instrumen penilaian lisan boleh dipelbagaikan merangkumi soalan dan aktiviti yang
memerlukan respon murid dalam bentuk lisan.

Cth : PLBS

Menyediakan Instrumen
soalan, pernyataan, ilustrasi dan bahan rangsangan perlu jelas dan mudah difahami.
aktiviti/bahan boleh merangsang murid mengeluarkan idea.
pelbagai bentuk soalan seperti soalan bertumpu dan bercapah digunakan untuk
merangsang murid berfikir.
aras kesukaran perlu sesuai dengan kebolehan murid.

Konsep kemahiran mendengar
Gabungan segala yg didengar, difahami dan diingat.
Pendengaran berlaku melalui latihan khas yg dilakukan secara berperingkat-peringkat.
Individu lebih byk belajar drpd pengalaman drpd kecerdasan otak.
Harus berlaku menlalui pemikiran, bukan perasaan.
Aspek fizikal, psikologi, neurologi mempengaruhi proses mendengar.
Pendengaran utk hiburan (tinfak balas positif)

Peringkat Kemahiran mendengar
1. mendengar deretan bunyi
2. Memahami bunyi-bunyi yg didengar
3. Menilai bunyi-bunyi yg didengar
4. Bertindak terhadap bunyi


Jenis-jenis mendengar
Mendengar pasif
-Tidak berupaya memahami keseluruhan perkataan yg diujuarkan
-Faktor bahan tidak menarik, tidak bermakna, persekitaran.

Mendengar secara bertelau-telau
-Berlaku pd pelajar bahasa ke-2
-Lemah dlm bahasa yg dipelajari & tidak didedahkan kpd suasana bahasa tersebut.

Mendengar tanpa tindak balas
-Mendengar tp tidak bertindak balas
-Tidak beremosi dan tidak memahami

Mendengar secara menebuk-nebuk
-Berlaku pd pelajar bahasa ibunda
-Pasti & yakin telah menguasai bahasa tersebut ttpi sebenarnya tidak

Mendengar secara beremosi
-Mendengar & mampu meransang emosi
-Merasa sesuatu dan bertindak balas

Mendengar secara berhati-hati
-Mendengar teliti (kata demi kata, ayat demi ayat)
-Memahami ujaran dgn tepat

Mendengar secara kritikal
-Mampu membezakan yg benar & palsu (berfikir kritis dan analitis)
-PnP KBKK

Mendengar secara pengamatan
-Murid sudah mampu berfikir kritikal
-Mendengar berdasarkan pengalaman (membuatkan apa yg didengar lebih bermakna)

Mendengar secara kreatif
-Mengulas, mengritik, menilai
-Mencapai penguasaan bahasa yg baik

Peringkat kemahiran mendengar beserta contoh:

Peringkat awal
-Melakukan sesuatu yg disuruh
-Bertindak terhadap soalan-soalan mudah
-Mengecam, mengajuk & memilih bunyi

Peringkat pertengahan
-Mengecam dan mengingat fakta (tepat dan terperinci)
-Mengesan urutan
-Mengenal sebab dan akibat

Peringkat maju
-Mengenal isi-isi penting
-Mengenal peranan dan perhubungan org yg bercakap
-Mentafsir maksud
-Memberitahu tekanan dan intonasi

Konsep bertutur
Gabungan bunyi-bunyi bahasa
Berlaku pd peringkat penglahiran (setelah penutur belajar drpd pengalaman
berbanding kecerdasan otak)
Aspek fizikal, kesihatan, persekitaran, jantina, dll mempengaruhi pertuturan
Pertuturan dikuasai dgn menumpukan aspek fonologi, struktur, intonasi, dan
penguasaan sistem bunyi.

Aspek-aspek pertuturan
a)Sebutan
murid-murid telah diajar dan dilatih mengenal huruf dan bunyi setiap huruf, suku kata, perkataan, rangkai kata dan ayat
Semua ini bertujuan untuk melatih murid-murid supaya dapat menyebut sesuatu dengan tepat dan seperti yang sepatutnya mengikut bunyi, ejaan dan makna.

b)Tekanan
Satu cara menyebut perkataan, frasa atau ayat dengan memberikan tekanan pada tempat-tempat tertentu.
Biasanya dilakukan pada suku kata.
Bertujuan untuk menandakan keras atau lembut sesuatu pengucapan itu.
Lambangnya ialah /?/.
Dalam BM, tekanan tidak membezakan makna dan digunakan untuk menyedapkan ayat sahaja seperti dalam sajak.

c) Panjang-pendek (Mora)(Harakat)
Kadar sesuatu bunyi itu diucapkan
Lambangnya ialah [:] , [::] adalah 2 mora , [.] adalah setengah mora.

d) Kefasihan
boleh bercakap dan membunyikan kata dalam bentuk yang kemas, teratur, lancar, tepat dan jelas.

e) Laras bahasa
kemampuan mengguankan bahasa dalam pelbagai konteks, suasana, atau situasi yang sesuai
melatih pelajar menggunakan bahasamengikut larasnya.
Bertujuan untuk berkomunikasi.

f) Tatabahasa
merupakan satu sistem pertuturan atau undang-undang yang menggabungkan perkataan untuk membentuk ayat-ayat.
Tatabahasa terdiri daripada fonologi, morfologi, dan sintaksis
fonologi, murid harus boleh membunyikan kata dan menyebut dengan tepat.
morfologi, mereka harus memilih, membina, dan menggunakan perkataan dengan tepat dan betul.
sintaksis, murid harus boleh membina ayat-ayat dengan menggunakan tatabahasa yang betul, jekas dan kemas.
Penggunaan intonasi, tekanan, jeda, gaya, dan sebagainya haris sesuai dengan bahasa yang dituturkan.

g) Jeda
jeda = persendian
digunakan untuk memisahkan elemen-elemen linguistic seperti perkataan, rangkai kata atau ayat.
Dalam sesuatu ayat yang digunakan, jeda digunakan sebagai hentian sebentar.
lambang /#/ (apabila digunakan ia boleh membawa makna yang berbeza)
/+/ = lambang pemisah antara suku kata atau perkataan.

h) Intonasi
merupakan bunyi yang menaik atau menurun.
juga disebut sebagai nada suara
intonasi ayat dalam bahasa Melayu biasanya tidak sama dan berbeza-beza mengikut jenis ayat yang dituturkan.
intonasi boleh menaik, menurun, mendatar, meninggi, dan sebagainya.

I)Nada
nada ialah keadaan bunyi yang menrik atau menurun sewaktu sesuatu perkataan atau suku kata dilafazkan.
nada tidak bersifak fonemik.

j) kelancaran
bermaksud boleh bertutur atau bercakap dengan baik dan kemas.
murid boleh mengeluarkan idea, pendapat, dan pandangan dengan baik dan menuturkannya dengan baik dan dalam bahasa yang kemas, licin, dan teratur.

Gaya bahasa berdasarkan nada:

Gaya yg sederhana
-Memberi arahan, perintah, pelajaran, bahan kuliah, dll.
-Bertujuan utk menyampaikan maklumat, bahasa utk menyentuh perasaan atau menghasilkan suasana tertentu.

Gaya bahasa mulia & bertenaga
-Bertujuan utk menggerakkan pendengar / pembaca utk bertindak
-Menekankan aspek tenaga yg ada pd bahasa melului pilihan atau susunan kata tertentu.

Gaya menengah
-Bertujuan utk menghasailkan suasana yg tenang dan damai.
-Nada bersifat lemah lembut, penuh kasih sayang, dan mengandungi sifat lucu.
-Cth situasi pesta dan rekreasi

Faktoryang mempengaruhi pertuturan:

- Kecerdasan – kemampuan menghasilkan bahasa
- Kesihatan – kanak-kanak sakit (penguasaan bahasa terganggu)
- Fizikal – alat artikulasi
- Alam sekeliling – sosioekonomi dan perhubungan keluarga
- Jantina – perempuan cepat, lelaki lambat
- Dwibahasa – ekabahasa lebih cepat
- Umur – kelembutan & kebolehan menghasilkan bunyi mengikut umut. Kematangan
alat artikulasi.

KEMAHIRAN BERTUTUR
Konsep
 Penilaian secara penulisan melibatkan aktiviti menyemak dan memeriksa
tugasan dan hasil penulisan murid seperti
 Karangan
 Laporan projek/kerja kursus/folio
 Latihan dan ujian bertulis
 Huraian atau tafsiran peta, jadual, graf atau carta.

Instrumen Penilaian Penulisan
Digunakan untuk mengesan kemahiran bahasa dan perkembangan intelek murid yang meliputi kemahiran seperti yang berikut :

 Kemahiran menulis
 Menyusun idea
 Penggunaan tanda baca
 Perbendaharaan kata
 Mengaplikasi
 Mentafsir
 Menilai

Dalam menyediakan soalan-soalan yang sahih, perkara berikut perlu diambil kira :
 Soalan menepati kemahiran yang hendak diuji
 Bahasa yang digunakan jelas dan mudah difahami
 Bilangan soalan sesuai dengan masa yang diperuntukkan.
 Aras kesukaran soalan dipelbagaikan
 Skema pemarkahan disediakan

Bentuk Item Soalan
 Bentuk Item Objektif (HYPERLINK)
 Bentuk Item Subjektif

Tujuan
• Mengesan serta merta
• Mengesan kemajuan
• Mengesan pencapaian

KEMAHIRAN MEMBACA
•Pelbagai teknik boleh digunakan oleh pelajar untuk memudahkan pemahaman pembacaan bahan antaranya :

Contoh teknik:
SQ3R,1H+5W, SKIMMING SCANNING,KWLH dll.

Konsep membaca:
Satu proses di mana seseorang melihat dan memahami apa yang ditulis’ (WILLIAMS 1984).
Membaca ialah satu proses di mana seseorang mendapat maklumat dari bahan yang dibaca. Ia adalah kebolehan memahami simbol-simbol atau tulisan yang dilihat.

Tujuan:
• Mengetahui isi-isi penting.
• Menentukan apakah fakta, konsep dan contoh penting yang perlu difahami dan
diingati.
• Memastikan pelajar dapat memahami dan seterusnya dapat membuat nota ringkas
supaya mudah diingati dan difahami.

Cara Gaya Pembacaan:
•Membaca mesti dilakukan ditempat yang sesuai dengan kaedah dan gaya pembelajaran anda.
•Persediaan yang cukup.
•Tumpukan perhatian, minat dan fikiran
•Gunakan satu alat/teknik sebagai penunjuk semasa membaca.

Peringkat bacaan:
• Kesediaan membaca
• Prabacaan
• Membaca mekanis
• Membaca mentalis
• Bacaan Intensif
• Bacaan Ekstensif

Aspek berkaitan dnegan kemahiran membaca:
 Kadar kelajuan
 Pergerakan mata
 Mengenal pasti struktur ayat
 Membaca secara kuat
 Membaca secara aktif
 Menunjuk
 Motivasi
 Gerak hati atau jangkaan
 Keadaan fizikal

Peringkat Pemahaman:
 Peringkat Lateral
 Pengetahuan dan pemahaman murid
 Mengingat semula isi karangan dan perlu mempunyai kelebihan memahami
 Interpretasi
 Murid mampu mentafsir makna berdasarkan pembacaan ringkas
 Menentukan sebab petikan tersebut ditulis
 Menggabungkan fakta untuk membuat rumusan
 Inferens
 Murid mampu berfikir sendiri tentang isi petikan
 Menentukan sebab dan akibat

 Menilai
 Peringkat analisis dan sintesis
 Membentuk soalan atau mampu memahami soalan peringkat tinggi mengikut
Taksonomi Bloom
 Mampu membezakan yang baik dan buruk.
 Mempunyai pendapat tersendiri.

Teknik SQ3R:
Diperkenalkan oleh Robinson (1961).

-Satu kaedah yang memerlukan seseorang mempersoalkan kesesuaian maklumat yang terdapat dalam sesuatu bahan yang dibaca dengan tugasan yang perlu diselesaikan. S – Survey (Kaji)
Mengumpul maklumat yang diperlukan supaya anda boleh fokus kepada apa yang dibaca dan fikirkan apa yang mahu dicapai melalui pembacaan.

 Q – Question (Soal)
Menyoal diri sendiri untuk membantu minda anda fokus kepada apa yang sedang anda lakukan.

 R – Read (Baca)
Baca untuk mengisi maklumat ke dalam struktur pengetahuan yang telah anda bina melalui langkah S dan Q.

 R – Recite (Lafazkan semula)
Melatih minda anda supaya fokus dan belajar sambil membaca.

 R – Review (Ulang)
Menyusun maklumat yang anda telah perolehi di dalam minda dan mula proses untuk mengingat.

Kelebihan:

Dapat melatih diri menjadi seorang yang berkesan dalam melakukan tugas sebagai pelajar.
Dapat membaca buku dalam masa yang singkat dan ingat serta faham lebih banyak maklumat.
Lebih fokus terhadap apa yang kita baca.

Saturday, September 5, 2009

Penilaian Bahasa-Projek 4 September 2009

INTERAKSI 8
Jenis penilaian bahasa (Projek)

Pengenalan

• Aktiviti pembelajaran yang dijalankan dalam satu tempoh masa yang tertentu.
• Dalam konteks sekolah, projek bermaksud dilakukan secara amali.
• Tugasan dijalankan secara individu atau kumpulan.
• Penilaian dijalankan pada setiap tahap proses sehinggalah ke tahap hasil
disediakan.
• Interaksi di antara guru , rakan sebaya dan pihak lain adalah sangat penting.
• Projek dibuat berdasarkan penguasaan pengetahuan, kebolehan berfikir
secara reflektif dan berketrampilan.

Tujuan

• Menggalakkan pelajar bekerjasama.
• Murid berpeluang untuk menunjukkan kreativiti
• Memberi motivasi kepada pelajar untuk belajar.
• Memberi peluang pelajar untuk memimpin,
• Memberi suatu suasana pembelajaran untuk pelajar yang segan dan malu
berbincang.

Garis panduan laporan projek.

• Tunjukkan kerumitan yang mungkin bagi sesuatu topic.
• Tentukan kriteria penilaian.
• Elakkan perkara yang terlalu abstrak.Gunakan kosa kata yang sesuai.(Laras
bahasa)
• Guna contoh yang sesuai.
• Hubung kait topik dengan pengalaman sendiri.

Langkah-langkah untuk menjalankan projek.

1. Penentuan tajuk dan skop
2. Penilaian awal projek
3. Pelaksanaan strategi
4. Pemprosesan maklumat
5. Penilaian hasil projek

Tuesday, August 11, 2009

INTERAKSI 7
PENILAIAN BAHASA MELALUI KONTRAK PEMBELAJARAN DAN SOAL JAWAB
Persoalan??
• Apakah itu Kontrak Pembelajaran?
• Fungsi
• Bagaimana ia digunakan?

Penilaian melalui Kontrak Pembelajaran
Perjanjian Pembelajaran (Persetujuan pembelajaran)
• Suatu persetujuan atau kontrak yang dibuat di antara guru dengan pelajar
( individu / kumpulan )
• Dibuat secara bertulis
• Ditandatangani apabila kedua belah pihak bersetuju dengan kriteria / syarat
yang disenaraikan.
• Terdapat kompromi dalam kriteria yang dikenakan
• Kriteria ditetapkan oleh guru

Kriteria-kriteria yang berkaitan…

• Bentuk akhir tugasan yang dihasilkan
-tahap tugasan perlu dilaksanakan
• Bagaimana tugasan itu dilaksanakan
-individu atau kumpulan
• Tempoh tugasan itu perlu disiapkan
-penilaian dibuat secara berproses atau tidak
• Konsekuen yang akan diterima oleh pihak yang gagal memenuhi/mematuhi kontrak
tersebut


Fungsi…
• Pelajar mengenal pasti & merekod
-pembelajaran kendiri (kenalpasti kaedah dll)
• Menetapkan objektif & matlamat pembelajaran kendiri
• Kenal pasti kaedah2 yang akan diambil untuk mencapai matlamat tersebut .
-kolaborasi, perbindangan, rujukan melalui buku
• Tetapkan jangka masa pelaksanaan & penghasilannya
• Pamerkan bukti yang menunjukkan objektif telah tercapai
• Tentukan bagaimana & pada tahap mana pencapaian matlamat/tugasan dinilai.
• Beri peluang kpd pelajar untuk tentukan matlamat pembelajaran mengikut
minat& keupayaan masing2
• Hasilkan kerja yang terancang
• Bantu pelajar membuat refleksi sepanjang proses penyiapan tugasan.

Bagaimana ia digunakan??

Penilaian objektif tugasan
• Guru tentukan objektif, manakala pelajar tetapkan strategi pelaksanaan
• Guru sarankan beberapa set objektif, kemudia pelajar pilih mana2 yang
difikirkan paling sesuai
• Pelajar rangka beberapa objektif, kemudian guru persetujui mana2 yang
paling sesuai .

Hasil pembelajaran
• Pelajar bertanggungjawab terhadap strategi pembelajaran bentuk tugasannya
sama ada dalam bentuk portfolio, laporan kajian, rencana dsb.
• Jenis atau bentuk hasil pembelajaran telah ditentukan terlebih dahulu oleh
guruPenilaian
• Pelajar nyatakan gred akademik yang diharapkan & sistem penggredan untuk
keseluruhan dalam kontrak mereka
• Guru tentukan sistem penggredan & kaedah penilaian keseluruhan proses serta
hasil tugasan
• Gred terakhir boleh dibincangkan. Kompromi di antara guru & pelajar
berdasarkan syarat2 / kriteria tertentu
• Dibuat oleh individu berkenaan & rakan sebaya

-guru hanya pantau untuk menjamin kesahan


Format / bentuk

• Keperluan tugasan/kontrak boleh dibuat dalam mengikut bentuk keperluan
tugasan/kontrak & pihak yang terlibat
• Sesetengah kontrak/tugasan berbentuk formal; prosedur dinyatakan
dengan jelas & rapi
• Terdapat juga berbentuk tidak formal tetapi terancang & jelas

Rumusan

Kontrak Pembelajaran
 KP melatih pelajar membuat refleksi dan andaian serta ramalan terhadap
proses dan kesan tindakannya dalam merancang tugasan pembelajarannya.
 Pelajar juga dikehendaki memperoleh dan memilih maklumat yang sesuai,
disamping memperlihatkan bukti yang kukuh tentang kesahihan maklumat.
 Ini memerlukan pelajar tersebut berfikiran kritis dan kreatif, berinovasi
dan sedar tentang hala tujunya dalam pembelajaran tersebut.

Soala jawab
 guru akan dapat menilai murid-muridnya melalui soal jawab yang dijalankan di
dalam kelas.
 guru dapat mengetahui kelemhan setiap murid dalam sesuatu topik yang
diajarkan.
 guru dapat mencari penyelesaian terhadap kelemahan yang dialami oleh murid.
 jika ada di antara murid yang tidak faham tentang topik yang diajar, proses
pembelajaran akan diulang
semula. guru akan mengajar murid yang lemah itu dengan menggunakan kaedah
yang lebih mudah lagi.
 tujuannya supaya murid itu memahami serta mengikuti segala topik yang sedang
diajar itu.

Tuesday, July 28, 2009

INTERAKSI 6 (28 JULAI 2009)

INTERAKSI 6 (28 JULAI 2009)

PENILAIAN MELALUI PORTFOLIO DAN PEMERHATIAN

PENILAIAN MELALUI PORTFOLIO

Pengenalan
Portfolio ialah satu kaedah yang digunakan oleh guru untuk mengumpul dan merekod bukti pencapaian pelajar dalam satu jangka masa yang dipersetujui bersama.

Ciri-ciri portfolio
· Berbentuk dokumentasi yang berstruktur memerlukan perancangan, perlaksanaan dan
penilaian yang teliti
· Dijalankan secara kolaboratif.
· Terdapat fleksibiliti dalam portfolio melalui negotiated kontrak seperti segi masa, strategi
atau bentuk.
· Menggalakkan pembelajaran secara interaktif.
· Kandungan portfolio, terdiri daripada maklumat yang disusun secara urutan dan mengikut
logik.

Penilaian portfolio
· Berfokus kepada proses, dan tidak memberatkan hasil.
· Membolehkan peserta kursus belajar dan menilai diri sendiri.
· Lebih terbuka dan seimbang
· Dimantau melalui peta perkembangan pembelajaran pelajar yang boleh dinilai bersama
lain-lain bukti pembelajaran
· Dijalankan secara berterusan supaya dapat mencerminkan perkembangan pelajar dari
masa ke semasa mengikut kriteria yang dipersetujui bersama

Jenis-jenis portfolio yang boleh dibina

Portfolio kerja harian
· Merupakan bahan yang dikumpul untuk menghasilkan tugasan dalam satu jangka waktu
yang diberikan.
· Contoh : soalan latihan atau tugasan-tugasan lain yang diberikan oleh guru dalam kelas.
Portfolio Hasil Terbaik/ Show Portfolio
· Dipilih dari hasil terbaik dari portfolio kerja harian. Ini berbentuk sumatif.
· Contoh : soalan-soalan latihan yang telah dijawab dengan baik dan lengkap dikumpul
dalam portfolio harian.
Portfolio dokumen/ Documentary Portfolio
· Merupakan hasil tugasan kecil yang dijalankan semasa mengumpul bahan pada suatu
jangkamasa tertentu untuk menyempurnakan portfolio kerja harian.
· Contoh: satu karangan hasil daripada pengumpulan maklumat-maklumat tertentu.

Kegunaan portfolio
· Guna menggunakan bukti portfolio bersama rekod anekdot guru untuk menghasilkan
penilaian holistik.
· Mengekalkan galakan pelajar untuk mengawal dan memantau perkembangan kendiri,
menentukan matlamat dan berasa bangga dengan hasil pencapaiannya.
· Memberi peluang kepada pelajar untuk membuat refleksi dan penilaian kendiri.
· Membolehkan guru memantau perkembangan pembelajaran pelajar
· Mempelbagaikan bukti penilaian.
· Membolehkan penilaian dalam bidang afektif.

Perancangan sebelum membuat portfolio, beberapa perkara harus diambil kira:
· soalan-soalan untuk menentukan tujuan dan seterusnya jenis portfolio.
· Isi kandungan portfolio
· Siapa yang akan memilih isi kandungan, bahan/sumber portfolio dan bagaimana?
· Penilaian portfolio.

Cara membina portfolio

Menentukan tujuan portfolio

· Menghuraikan tujuan portfolio.
· Menghuraikan instrumen portfolio.
· Refleksi/menyemak huraian tujuan dan diselaraskan dengan objektif kurikulum serta peta
perkembangan pembelajaran pelajar dalam sesuatu bidang pembelajaran.
Menentukan isi portfolio
· Menghuraikan jenis/ aktiviti pembelajaran.
· Menghuraikan luas bidang pembelajaran.
· Refleksi/menyemak huraian bukti/sumber pembelajaran dengan menggunakan peta
perkembangan pembelajaran pelajar dalam sesuatu bidang pembelajaran.
· Memastikan kriteria ini jelas dan mudah difahami.
· Memastikan kriteria ini tidak memihak kepada sesuatu jantina atau kumpulan.
· Refleksi/menyemak huraian fokus dan kriteria penilaian mengikut tujuan portfolio, peta
perkembangan pembelajaran pelajar dalam sesuatu bidang.

Menentukan kaedah membuat anggaran dan laporan tentang lokasi pencapaian pelajar di peta perkembangan pembelajaran pelajar.
· Menghuraikan kaedah membuat anggaran dan laporan tentang lokasi pencapaian pelajar di
peta perkembangan pembelajaran pelajar.
· Refleksi /menyemak huraian keadah membuat anggaran dan laporan mengikut tujuan
dan kumpulan sasaran.

Mengumpul maklumat
• Pelajar mencari dan mengumpul maklumat dari pelbagai aktiviti.
- Penyelidikan dan rujukan dari pelbagai bahan
cetak dan Teknologi maklumat.
- Lawatan
- Temubual

• Pelajar mendokumentasikan maklumat dengan memindahkan ke komputer atau ke dalam
fail.
- inti/rumusan dari pelbagai sumber
- Imbas gambar foto
- Bentukk soal semak di komputer
- Sambungkan gambar video (untuk pemerhatian) ke komputer.

Bagaimana menilai portfolio?

• Berdasarkan konsep perkembangan pembelajaran yang berterusan dan berfokuskan
kepada perkembangan pelajar dalam aspek kemahiran-kemahiran, pengetahuan dan
kefahaman.
• Menggunakan peta perkembangan pelajar .
• Contoh:
E 5 Berdikari mengeja perkataan-perkataan
J 4 Mencantum suku kata dengan bimbingan guru
A 3 Membentuk suku kata
A 2 Menyebut bunyi huruf
N 1 Permulaan mengenal huruf
• Menggunakan inferens dengan rekod menimbang pelbagai bukti .
• Membuat laporan sama ada secara huraian atau grafik untuk memberi matlamat yang lebih
lengkap dari markah mentah ujian yang hanya membandingkan seorang pelajar dengan
pelajar lain sahaja.

Merekod penilaian portfolio
1. Penilaian awal
2. Penilaian merentasi tugas bertulis mengikut skala.
3. Senarai ciri paling penting
4. Penentuan gred

Senarai semak porfolio- Penilaian peringkat perancangan
1. Peringkat perkembangan/proses.
2. Peringkat penilaian.
3. Peringkat refleksi/penutup.
4. Sikap interaksi dan penglibatan.

PENILAIAN MELALUI PEMERHATIAN

PENGENALAN
-Dilakukan secara berterusan mengikut jangka waktu yang ditentukan, bagi membantu guru mendapat maklum balas tentang keberkesanan pengajaran dan pembelajaran.
-Meliputi aspek kognitif, afektif dan psikomotor.
-Boleh dilaksanakan dengan penggunaan Senarai Semak, Rekod Anekdot dan Rekod Profil. Dapatan daripada proses ini boleh membantu guru dan pelajar membuat refleksi masing-masing

PELAKSANAAN PROSES PEMERHATIAN
a) Kualiti Pemerhatian
Guru perlu:
Ø Berpengetahuan yang mendalam dalam bidang tugasnya dan prihatin terhadap persekitarannya.
Ø Peka terhadap perubahan.
Ø Yakin dengan rumusan yang dibuat dan keputusan yang diambil.
Ø Ikhlas dan jujur.
Ø Bersikap terbuka.
Ø Tekal dan stabil.

b) Bentuk perancangan
Bentuk perancangan??
o Perancangan harus rapi dengan penyataan yang jelas tentang ujian pemerhatian yang bakal dijalankan.
o Mengenal pasti aspek yang hendak dinilai.
o Menetapkan jangka waktu proses penilaian.
o Menyedia alat yang relevan, dan menentukan bagaimana mentadbirnya.
o Menentukan teknik menganalisis, mentafsir, merekod, dan melapor.
o Merangka tindakan susulan terhadap hasil pemerhatian.

c) Rekod Pemerhatian
Rekod pemerhatian yang diperlukan:
1.Pendekatan: kaedah individu atau berkumpulan - Semasa menjalankan pemerhatian dan hasil pendekatan atau pengubahsuaian cara pelaksanaan perlu direkod dengan jelas.
2.Menjalankan Tugasan :- Cara individu mengendalikan tugasannya dan setiap hasil yang diperoleh dihurai dengan tepat .
3.Cara merekodkan dapatan dan rumusan :- Dapatan dan rumusan hendaklah direkod mengikut urutan yang betul.
4.Tindak susul : Rekod pemerhatian hendaklah juga menjelaskan tindak susul hasil yang akan dilaksanakan mengikut hasil yang dicapai.

JENIS-JENIS PEMERHATIAN

Pemerhatian boleh dijeniskan mengikut tujuan
dan aspek yang hendak dinilai/diperhati, iaitu:
a) Memerhati sesuatu perlakuan tanpa membuat tafsiran dan tanggapan.
- melapor apa yang dilihat sahaja.
- menggunakan tafsiran (hipotesis).
b) Memerhati apa-apa yang telah dirancang dan secara berfikiran terbuka.
- Menilai kemahiran, pengetahuan dan perlakuan.
c) Memerhati untuk jangka pendek atau jangka panjang.
- jangka waktu yang berperingkat.

STRATEGI PELAKSANAAN

Pemerhatian boleh dilaksanakan mengikut
berbagai-bagai strategi, antaranya ialah:
-Secara berterusan mengikut keperluan yang telah dikenalpasti/ dirancang.
-Menggunakan senarai semak.
-Pemerhatian boleh dilaksanakan secara global atau analitikal.
-Proses merekod dan menganalisis boleh dibuat dengan menggunakan pensil/kertas atau
berkomputer.
-Tindakan susulan terhadap hasil pemerhatian
-Jangka masa pemerhatian hendaklah sesuai dengan kaedah dan keperluan
-Maklum balas diperolehi daripada guru dan pelajar.
-Refleksi tentang pengalaman bahan dikategorikan sebagai pemerhatian.

FUNGSI
a.Penilaian melalui pemerhatian:
-digunakan oleh guru untuk mengikuti perkembangan individu/kumpulan dalam sesuatu
proses pembelajaran.
-Pelajar dapat menilai tahap pencapaian sendiri dan rakan sebaya dalam sesuatu
pembelajaran.
-Dilaksanakan oleh pelajar untuk menjalankan sesuatu tugasan seperti projek.

b.Penilaian melalui pemerhatian membolehkan guru/ pelajar menyusun tindak susul yang sesuai
dengan proses pembelajaran seterusnya.

c.Setiap hari guru berpeluang memerhati perkembangan psikomotor, kognitif dan afektif pelajar.
d.Membantu guru mengetahui
- sejauh mana minat pelajar terhadap pelajaran
yang diajarkan dan apakah yang mendorong
atau menolak minat tersebut.
- adakah strategi/kaedah pelajar memberi kesan yang
positif.
- bagaimanakah kemampuan berfikir mereka? Mampukah
mereka menaakul apa yang tersirat?


CONTOH 1 : Penggunaan Alat Pengukuran ‘Rekod Anekdot’
a. Kecekapan linguistik/bahasa:
keupayaan mengguna bahasa untuk memperolehi, menambat hati, meyakinkan,
merangsang, atau menyampaikan maklumat.

b.Kecekapan :
Keupayaan memanipulasi objek atau simbol untuk meneroka corak, kategori dan perkaitan,
dan juga kebolehan membuat eksperimen secara terkawal dan terancang.

c. Kecekapan muzik:
Keupayan menghayati, membuat persembahan atau mencipta muzik.

d. Kecekapan ‘bodily-Kinaesthetic’:
berkemahiran dalam sukan, seni lakon, atau seni lukis dan kraftangan.

e. Kecekapan intrapersonal:
Keupayaan memahami perasaan, impian dan idea sendiri.

f. Kecekapan interpersonal:
Keupayaan memahami dan bergaul dengan orang lain.

Saturday, July 25, 2009

INTERAKSI 5 (24 Julai 2009)

UJIAN FORMATIF DAN SUMATIF

2 kategori ujian:
· Ujian rujukan norma
Ø Membandingkan prestasi kumpulan/ individu dengan individu yang lain.

· Ujian rujukan kriteria
Ø Menentukan taraf pencapaian seseorang individu yang dikehendaki dalam sesuatu bidang kemahiran.

Prinsip-prinsip ujian.
- Kesahan-benar-benar tepat/mengukur semua yang sebetulnya hendak diukur
-Kesahan isi-menguji isi kandungan mata pelajaran
-Kesahan gagasan-mempunyai nilai-nilai kemanusiaan dan tingkah laku (kognitif, psikomotor,afektif).
-Kesahan ramalan- soalan yang dikemukakan memandang pada masa hadapan.
-Kebolehpercayaan-pencapaian yang tekal
-Kesahan serentak- pencapaian seseorang dalam sesuatu ujian adalah selaras.
-Keobjektifan- cara pemeriksaan/ memberi markah
-Kebolehtadbiran- dimulakan tepat pada masa, ada pengawas, skrip jawapan.
-Kemudahtafsiran- boleh dinilai (kekuatan& kelemahan calon)

Ujian Formatif
-Mengesan pencapaian murid-kemahiran
-Formal dan tak formal-kuiz, soal jawab
-Masa pendek
-Dijalankan dari semasa ke semasa
-Skop ujian terhad
-Penekanan kepad aspek kognitif, psikomotor, afektif.
-Kesukaran berubah-ubah
-Maklumat perlu direkodkan dan digunakan berterusan.
-Tidak mementingkan aspek tatabahasa (informal)
-Markah tidak penting diberi

*Ujian bulanan termasuk dalam ujian formatif


Ujian Sumatif
-Mengesan pencapaian murid secara keseluruhan
-Dilaksanakan secara formal
-Jangka masa panjang
-Dijalankan pada masa tertentu
-Skop sangat luas
-Soalan tidak terhad (menyeluruh)
-Untuk mengelaskan pelajar
-Adanya pensijilan.

Tuesday, July 21, 2009

SOALAN OBJEKTIF DAN SUBJEKTIF -kemaskini

INTERAKSI 4 (17 JULAI 2009)-Telah dikemaskinikan

Pembinaan soalan objektif dan subjektif (nota kuliah)
Soalan objektif.
· Item respon tetap
· Memilih satu jawapan daripada beberapa jawapan
· Mengandungi pokok soalan dan beberapa pilihan jawapan.

Jenis-jenis item
· Betul salah
o Cth: adakah ikan paus sejenis haiwan mamalia?
· Padanan
o Mempunyai dua kumpulan (mesti berkaitan)

Teknin jawapan: pilih jawapan dengan memadankan onjek yang berkaitan

· Aneka pilihan
o Mengandungi satu pokok soalan yang mengandungi pilihan jawapan.
o Pokok soalan boleh berbentuk ayat lengkap dan kenyataan dengan beberapa piliha jawapan.
o Harus mempunyai pokok soalan yang jelas dan pengganggu(hamper sama jawapan).

Jenis-jenis
· Berbentuk soalan
· Ayat tidak lengkap
· Cantuman
· Urutan
· Negative
· Mengelaskan (mengandungi 2 kumpulan objek/pilihan yang berkaitan)


Panduan membina soalan objektif
1.Pokok soalan
- Bahasanya mudah
- Bentuk ayat soalan/ tak lengkap
- Kesukaran mengikut aras JSU
- Soalan bentuk negatif kurangkan (2% sahaja)
- Soalan negatif boldkan
- Gambar rajah / carta mesti disertakan dengan soalan yang berkaitan

2.Pilihan jawapan
- Jawapan dari a ke d- semakin panjang
- Jika jawapan gunakan abjad, maka haruslah seragam bai semua jawapan dan
begitulah juga sebaliknya jika menggunakan huruf roman
-Elakkan perkataan ulangan
-Patstikan hanya satu jawpaan yang betul
-Perlu ada distraktor (penganggu/ hampir kepada jawapan)
-Elakkan jawapan “tidak ada jawapan/ semua di atas”

3.Struktur item/ soalan
-Gunakan a, b,c,d(satu jawapan) atau roman (pilihan jawapan / mengikut urutan)

4.Bahan rangsanganKelebihan
-Mudah membina soalan (dalam bentuk struktur)
- Mudah untuk diperiksa
- Mempunyai ciri kebolehpercayaan (boleh diurus dalam masa yang berpatutan)
- Menguji banyak topik
- Mempunyai nilai potensi diagnostik yang tinggi (untuk asingkan pelajar mengikut kelas)

Kelemahan
-Tidak dapat memberi hujah yang bernas (jawapan sudah disediakan)
- Menggalakkan tekaan
- Sukar dibina (banyak format)
- Tidak dapat ukur keaslian pelajar (dapat baca atau tidak/ pelajar meniru)
- Calon yang bijak tidak harus belajar banyak.Soalan Subjektif
Jenis :

Tindak balas terhad (struktur)
· Memerlukan calon menjawab dengan jawapan pendek
· Calon boleh jawab dalam satu frasa/ ayat (ikut perkataan)

Kata kunci
· Apakah, berikan, nyatakan, senaraikan, takrifkan, dll.


Tindak balas lanjutan (esei)
Contoh: Huraikan, bincangkan

Panduan membina soalan subjektif
1.Bentuk JSU
2.Guru menggubal soalan sama ada struktur atau esei

Ciri-ciri:
-Tugas soalan hendaklah jelas dan lengkap
- Tentukan perkataan yang digunakan setaraf dengan calon.
- Gunakan perkataan seperti huraikan, gubalkan dll…
- Gubal bil. Soalan yang berpatutan
- Sediakan satu skema pemarkahan
- Pemeriksaan bersifat holistik (terperinci & analitik).

Kelebihan
- Mudah digubal
- Sesuai untuk semua mata pelajaran
- Sesuai untuk keenam-enam aras
- Boleh buat calon menganalisis/ mengintegrasikan idea yang diperoleh
- Kurangkan konsep meneka

Kelemahan
-Bidang yang diuji terhad
- Boleh meramal soalan yang akan keluar
- Ukur pengetahuan dalam satu bidang sahaja
- Pemeriksaan sangat panjang (perlukan masa & tenaga)

Saturday, July 18, 2009

INTERAKSI 4 SOALAN OBJEKTIF DAN SUBJEKTIFINTERAKSI 4 (17 JULAI 2009)

Pembinaan soalan objektif dan subjektif (nota kuliah)
Objektif.
· Item respon tetap
· Mamilih satu jawapan daripada beberapa jawapan
· Mengandungi pokok soalan dan beberapa pilihan jawapan.
Jenis-jenis item
· Betul salah
o Cth: adakah ikan paus sejenis haiwan mamalia?
· Padanan
o Mempunyai dua kumpulan (mesti berkaitan)

Teknin jawapan: pilih jawapan dengan memadankan onjek yang berkaitan

· Aneka pilihan
o Mengandungi satu pokok soalan yang mengandungi pilihan jawapan.
o Pokok soalan boleh berbentuk ayat lengkap dan kenyataan dengan beberapa piliha jawapan.
o Harus mempunyai pokok soalan yang jelas dan pengganggu(hampir sama jawapan).


Jenis-jenis
· Berbentuk soalan
· Ayat tidak lengkap
· Cantuman
· Urutan
· Negative
· Mengelaskan (mengandungi 2 kumpulan objek/pilihan yang berkaitan)


Subjektif
· Tindak balas terhad
· Memerlukan calon menjawab dengan jawapan pendek
· Calon boleh jawab dalam satu frasa/ ayat (ikut perkataan)
Kata kunci
· Apakah, berikan, nyatakan, senaraikan, takrifkan, dll.

Nota sampingan


SOALAN OBJEKTIF DAN SUBJEKTIFSOALAN OBJEKTIF
.Perlukan pelajar menulis atau memilih 1 jawapan yang betul atau paling baik.
· Dibentuk daripada beberapa bentuk item objektif yang boleh diperiksa secara objektif.

Contoh ujian objektif :
i. Item jawapan pendek
ii. Item jenis padanan
iii. Item jenis aneka pilihan
iv. Kloz

· Item objektif terbahagi kepada 2 :
a) Item respon bebas (sumbangan)
b) Item respon tetap (objektif pilihan)
- Item aneka pilihan
- Salaptor

A] Item respon bebas (sumbangan)
- Perlukan calon teliti soalan dan tulis jawapan sendiri pada ruang yg disediakan.
- Biasanya jawapan ditulis dihujung soalan / dalam kotak yang disediakan.

B] item respon tetap (objektif pilihan)
- Perlukan pelajar pilih jawapan yang paling betul / tepat. Jawapan mungkin dipilih daripada 2 atau lebih pilihan
- Bilangan padanan tidak terlalu banyak.

i. Item aneka pilihan
Ø Tergolong dalam item tetap kerana memberikan tindak balas terbatas.

Ø Jenis2 item aneka pilihan :
a) Berbentuk soalan
b) Pokok soalan berbentuk ayat tidak lengkap
c) Jenis jawapan terbaik
d) Analogi
e) Antonim
f) Jenis negatif
g) Mengisi tempat kosong
h) Jenis cantuman
i) Teknik kloz

Ø terdiri daripada 3 bahagian :
i. Stimulus (rangsangan)-bahagian soalan yang mengandungi maklumat khusus di mana soalan itu didasarkan.
ii. Stam bahagian soalan yang mengandungi tugasan dan berbentuk ayat, ayat tidak lengkap atau soalan.
iii. Jawapan pilihan-Bahagian soalan yg biasanya berbentuk angka, simbol, frasa, gambar rajah, jadual dll.

SOALAN SUBJEKTIF
Def : satu pernyataan bersifat pertanyaan dalam instrumen pentaksiran untuk menguji pengetahuan, pengalaman dan kemahiran.


Terbahagi kpd 2 jenis :
a) Struktur
b) Esei

A] Struktur
Disusun dan diatur secara sistematik
Terbentuk daripada 1 atau 2 bahagian – jawapan ada beberapa patah perkataan.


B] Esei
Gerak balas dalam tulisan dengan guna perkataan sendiri
Boleh ukur peringkat kognitif yg tinggi
Tindak balas yang diberikan bersifat subjektif dan hanya berbeza dari segi mutu atau merit.


- Prinsip
i. Perlu semak sukatan pelajaran sebelum soalan dihasilkan.
ii. Arahan mesti jelas
iii. Soalan ditulis secara padat dan jelas

-Jenis2 soalan esei :
a) Item tindak balas terhad (TBT)
- Membataskan isi dan bentuk tindak balas
- Dihadkan kepada had dan topik tertentu
- Berupaya mengukur aras kognitif

b) Item tindak balas lanjutan (TBL)
- Memerlukan pelajar berfikir dgn lebih lagi

Friday, July 10, 2009

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN

Interaksi 3

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN (JSU)

Mengapakah JSU diperlukan??
-soalan mestilah mempunyai keutuhan/kesahan
-tidak boleh membentuk soalan spontan

Definisi:
-Jadual yang menggambarkan ciri sesuatu ujian dari segi kandungannya iaitu konstruk (kemahiran) yang ditaksir, pemberatan tiap-tiap konstruk, konteks, pemberatan tiap konteks dan taburan aras kesukaran.

Ciri-ciri:
-Matriks yang mempunyai 2 paksi iaitu menegak (kandungan) dan melintang (aras kemahiran).-Bilangan item dinyatakan dan JSU mengikut ars dalam kemahiran yang ditetapkan.


Maklumat dalam JSU:
-Kandungan ujian yang berupa topic pelajaran
-Aras kemahiran yang mengikut taksonomi objektif pendidikan
-Pemberatan (%) pada kandungan aras kemahiran berdasarkan lama masa mengajar dan kepentingan sesuatu kemahiran itu diajar.
-Bentuk ujian sama ada berbentuk objektif, esei, amali, kertas kursus da lain-lain.
-Bilangan item yang mengikut bentuk, kandungan dan aras kemahiran.
-Kepayahan atau kesukaran item yang berada dalam lingkungan 20 %-80%.

Kepentingan JSU:
-Mengelakkan daripada membina ujian secara sembarangan.
-Menjamin kesahan isi kandungan sesuatu ujian.
-Menimbulkan kepentingan topik-topik dan aras-aras kemahiran.
-Menentukan perseimbangan antara topic-topik dengan aras-aras kemahiran yang diuji.
-Memberi panduan untuk membentuk format ujian.
-Memberi panduan untuk membentuk soalan.
-Menstabilkan taraf serta aras kesukaran ujian dari setahun ke setahun.
-Mengambil kira bilangan masayang diperuntukkan untuk sesuatu topic.
-Membolehkan perbandingan dibuat antara satu ujian derngan ujian yang lain


Tugasan:
Bina JSU berdasarkan topik golongan kata nama dan bina beberapa soalan berdasarkan JSU yang telah dibina.

Contoh soalan
Kata adjektif
Ukuran
1. Puan Rozana memotong kaki seluar anaknya kerana terlalu _________.
a. Lebar
b. Besar
c. Labuh
Bentuk
2. Bola yang _________ itu senang ditendang oleh adik.
a. Bulat
b. Leper
c. Bujur

Kata Tugas
Kata Praklausa
1. Pilih ayat yang betul.

a. Ke manakah mereka membeli tiket itu?
b. Kamu tidak hadir semalam mengapakah?
c. Bagaimanakah pasukan itu mencapai kemenangan?
d. Apakah kamu dan adik pergi ke kedai semalam?

2. Pilih ayat tanya yang sesuai bagi ayat di bawah.

Pengusaha restoran itu sentiasa memberikan layanan mesra kepada pelanggannya.

a. Bilakah pengusaha itu membuat pelanggannya berasa puas hati.
b. Bagaimanakah pengusaha restoran itu menjaga hati pelanggannya?
c. Mengapakah pengusaha restoran itu mengutamakan pelanggannya?
d. Siapakah yang dilayan oleh pengusaha resoran itu?3. Pilih ayat yang menggunakan kata seru dengan betul.

a. Aduhai, sakitnya perut saya!
b. Syabas, tingginya bangunan itu!
c. Wahai murid-murid, belajarlah bersungguh-sungguh!

Langkah pembinaan jsu
-Senaraikan tajuk yang hendak diuji.
-Tentukan soalan (objektif, struktur, esei)/markah
-Tentukan aras kesukaran.
-Jenis ujian yang hendak diuji.
-Tentukan soalan bagi setiap komponen.
-Menyatakan m/pelajaran
-Menyemak item soalan.

Apa yang perlu disemak???
-Bahasa

-Isi-ikut konteks
-Arahan mestilah diberi dengan jelas
-Masa yang diberi mencukupi.

Ujian Pra??
Ciri-ciri…
-Keesahan
-Boleh disahkan
-Kebolehpercayaan
-Kebolehtadbiran- (boleh diurus)
-Kemudahtafsiran –(tafsir perangkaan)
-Tolong guru baiki soalan.


Konsep IK (indeks kesukaran)
-Untuk menentukan item/soalan sama ada terlalu sukar, sederhana atau terlalu mudah.
-Nilai pengiraan : Formula
B= Bilangan calon yang menjawab dengan betul
J=Bilangan calon yang menduduki ujian
IK=B/J

Untuk calon yang ramai (40 org ke atas)
IK=BT+BR/J
BT=Jumlah calon dalam kumpulan tinggi jawab soalan dengan betul
BR=Jumlah calon dalam kumpulan rendah jawab soalan dengan betul

TAKSONOMI BLOOM DAN DOMAIN KRATHWOL


INTERAKSI 2

TAKSONOMI BLOOM DAN DOMAIN KRATHWOL

Taksonomi Bloom (domain kognitif)
-Penilaian berdasarkan pemikiran (kognitif)
-Menekankan domain kognitif

Aspek pengetahuan:Fakta, Teori, Hukum

Tujuan:Membina kebolehan, pemikiran dan pemahaman

Contoh soalan: Beri pendapat....../ menjawab soalan berdasarkan petikan yang telah diberi.

6 peringkat dalam Taksonomi Bloom:
1.Pengetahuan
2.Kefahaman
3.Aplikasi
4.Analisa
5.Sintesis
6.Penilaian

Perhatian: Peringkat-peringkat dalam Taksonomi Bloom tidak semestinya diaplikasikan/diterjemahkan dalam bentuk soalan secara kesemuanya sekaligus tidak kira untuk mana-mana tahap.

PERINGKAT

1.PENGETAHUAN
Tujuan:mengingat semula perkara yang sudah dipelajari tanpa berlaku sebarang perubahan.

Objektif am: mengetahui

Objektif khusus/spesifik: melabelkan, menyatakan, menuliskan, menamakan

Aras pengetahuan:Apa, siapa, bilakah, nyatakan, terangkan

Perhatian: soalan berbentuk negatif (mengandungi perkataan kecuali) tidak boleh melebihi 20% dalam pembinaan soalan.

2.KEFAHAMAN
-Kebolehan memberi penjelasan/ makna sesuatu perkara
-Aras tinggi sedikit daripada peringkat pengetahuan.

Aras:
1.Menterjemahkan isi kepada huraian
2.Memberi tafsiran/ makan sesuatu maklumat.
3.Aras ektrapolasi (tafsiran yang dibuat lebih panjang daripada aras memberi tafsiran)
4.Tafsiran lanjut berdasarkan maklumat yang digambarkan.

Tujuan:
1.Memahami sesuatu
2.Menjelaskan/ menjangka kemungkinan

Objektif am:-Memahami, menjelaskan, menterjemahkan, menelaah

Objektif khusus/spesifik:-Menjelaskan, menerangkan, membezakan, merumuskan, menulis, meringkaskan,

Jenis:Jelaskan, bezakan, bandingkan, ringkaskan, nyatakanContoh: meringkaskan cerita karangan/ perkataan berlawan atau perkataan seerti.

*Apabila kita faham, kita boleh jelaskan

contoh soalan membezakan: kebaikan tinggal di kampung daripada di bandar..

3.APLIKASI
-Penggunaan maklumat

Tujuan:
1. Untuk pengetahuan mujarat (abstrak)
2.Untuk menyelesaikan masalah/ situasi yang abstrak kepada konkrit(maujud)

Objektif am:-Menggunakan, menyelesaikan, menunjukkan.

Objektif khusus/spesifik:-Menggunakan, menyelesaikan, mengira, menghubungkan, mengendalikan.

Jenis: Bagaimana../Berikan..

Aras aplikasi juga menekankan kaedah, prinsip, hukum dan teori.

Contoh soalan: Bagaimanakah pemburu selamat daripada dimakan harimau?

Perbincangan mengenai perkaitan di antara pengujian, pentaksiran, dan penilaian dengan Taksonomi Bloom serta Domain Krahtwol.....

-membantu bagaimana untuk mendapatkan tahap/kemajuan mengikut p&p yang dirancang.
-membina soalan berdasarkan panduan mengikut aras yang telah ditetapkan.


4.ANALISA/ANALISIS
-kebolehan menceritakan dan meyusun perkara yang telah dipelajari kepada beberapa bahagian.


Tujuan:
-menaakul sebab
-meleraikan sesuatu komunikasi kepada beberapa bahagian.

Contoh soalan= Berikan sebab atau faktor.......

Objektif am
-menjelaskan, menilai kerelevenan data, mencerakinkan, menaakul..

Objektif spesifik
-mencerakinkan,mengasingkan, membahagikan, menjelaskan struktur dan organisasi

Contoh soalan= yang manakah tidak menggunakan kata kerja dengan betul

Kosa kata popular
-Bezakan, bandingkan, asingkan, tafsirkan, bahagikan, klasifikasikan
-sebab,mengapa, huraikan
-menaakul
-mencerakinkan


5.SINTESIS
-mencantumkan. menghubungkan,mengintegrasikan fakta-fakta atau idea yang berkaitan.

Tujuan
-membentuk sesuatu yang baharu

Objektif am
-menulis karangan, mencadangkan sesuatu pandangan,menghasilkan karya

Objektif spesifik
-menggabungkan, mengubah, mereka cipta, merancangkan, menulis, mencipta

Contoh= diberi perkataan "inisiatif"..maka pelajar hendaklah membuat ayat berdasarkan perkatan tersebut.

Kosa kata popular
-gabungkan, mereka bentuk, kumpulkan, susunkan, gubahkan, karangkan

Contoh
-Senaraikan beberapa cara kamu untuk mengatasi masalah itu...
-Huraikan satu perancangan yang boleh membuktikan...


6.PENILAIAN
-menguji kebolehan calon
-membuktikan, menilai, mengesahkan, memberi pendapat sesuatu penyataan dll..

Tujuan
-membuat penilaian dan pertimbangan berdasarkan kriteria tertentu.

Objektif am
-menimbang nilai, ketekalan dan kecukupan data.

Objektif spesifik
-menilai, membuat pertimbangan.

Jenis
-sejauh mana, nilaikan, apa pendapat kamu.

Contoh= Berikan pendapat...

Kosa kata popular
-nilaikan, rumuskan, tafsirkan, kritikan, bandingkan, ulaskan, huraikan, buktikan

Contoh soalan
-Pada pendapat kamu...
-Berbagai faktor perlu dipertimbangkan dalam proses penilaian program .Bincangkan.


DOMAIN AFEKTIF KRATHWOL (1964)

5 Peringkat
1. Penerimaan
2.Bertindak balas
3.Menilai
4.Organisasi
5.Perwatakan.

PENERIMAAN


1.1.Keinginan dan kesanggupan menerima
-kesanggupan memberi perhatian, mendengar ucapan, pendapat orang, menghormati kebudayaan berlainan.


1.2. Kesedaran
-Faktor estetik, reka bentuk, kecantikan sesuatu benda, pelbagai pendapat dalam sesuatu perkara.

1.3. Perhatian terkawal
-Kebolehan memberi perhatian kepada sesuatu rangsangan seperti menghayati orang mendeklamasi sajak.

Objektif am
-mendengar dengan berhati-hati
-menunjukkan kesedaran dalamkepentingan pembelajaran
-menunjukkan sensitiviti dalammasalah sosial
-menerima perbezaan keturunan dan kebudayaan.
-mengambil bahagian dalam aktiviti kelas

H.pembelajaran spesifik
-menyoal, memilih,menghuraikan,mengikut,mengenal pasti, menamakan, menggunakan


2. BERTINDAK BALAS
-kesanggupan bertindak balas terhadap sesuatu perkara/ rangsangan
-mengambil bahagian secara aktif
-pelajar mengambil perhatian dan memberi tindak balas


3 kategori.
1.Persetujuan membalas
-kemahuan dan kesedaran mematuhi peraturan
-kesediaan belajar bersama orang lain.

2.Kesediaan membalas-sifat sukarela

3.Kepuasan membalas-suka/senang apabila jalankan sesuatu p&p

Objektif am/umum
-suruh murid lengkapkan kerja rumah
-mengambil bahagian dalam perbincangan-seronok membantu rakan-lakukan tugas sukarela

Objektif spesifik/khusus
-murid boleh menulsi isi pelajaran (buat karanagn berdasarkan tajuk)
-suruh menjawab soalan
-melafazkan sesuatu, laporkan, nyatakan-main peranan

3.MENILAI
-kebolehan membuat penilaian dan penghargaan terhadap sesuatu benda/t.laku
-menilai berdasarkan penghayatan/1 set nilai spesifik

3 kategori
1. Penerimaan/ keinginan tulis isei yang bernas.
2.Pilihan-usaha memperoleh sesuatu telah dipilih
3.Penglibatan-melibatkan diri dalam perbincangan/ arahan ketua kelas.

Objektif am
-meningkatkan kerjasama

Objketif spesifik
-dapat berbincang dengan rakan
-dapat melaporkan
-dapat mencadangkan nilai-nilai murni.

4.ORGANISASI
Nilai yang diterapkan
-Pelajar boleh aplikasikan nilai dalam kelompok kesan daripada p&p
-Pelajar dapat membezakan nilai penting dan kurang penting

Objektif am:
-Pelajar mampu mereka cipta (baju bergaya yang mempunyai nilai estetika/tradisional)

Objektif spesifik:
-mencipta, membina

Kategori:
-Penanggapan (cipta konsep yang abstrak)
-Organisasi (kebolehan menyatupadukan/ aplikasi nilai yang berkaitan dan membentuk satu sistem).

5 PERWATAKAN
-Perubahan tingkah laku yang positif

Objektif am:
-Mengekalkan nilai-nilai dalam perwatakan

Objektif khusus:
-Disiplin dan mengekalkan nlai-nilai

Tugasan:

Bina soalan bahasa melayu berdasarkan aras Taksonomi bloom.Peringkat pengetahuan.

1. Apakah nama ibu Negara Malaysia?

a. Kuala Lumpur
b. Jakarta
c. Melbourne
d. New Delhi

2. Di manakah letaknya Tasik Bera?

a. Negeri Kedah
b. Negeri Pahang
c. Negeri Selangor
d. Negeri Terengganu

Peringkat kefahaman.
1. Perkataan seerti bagi gigih ialah

a. Tegap
b. Tekun
c. Tekad
d. Tegas

2. Nyatakan kesan akibat merokok.

a. Merosakkan paru-paru
b. Kencing manis
c. Darah tinggi
d. Demam denggi
Peringkat Aplikasi

1. Bagaimanakah pemburu itu selamat daripada dibaham oleh harimau?

a. Pemburu itu baring di atas tanah dan berpura-pura mati
b. Pemburu itu menembak dengan pantas harimau tersebut
c. Pemburu itu memanjat pokok yang terdapat di situ.

2.
Ani dan Ida ialah kawan yang rapat. Mereka saling mengenali antara satu sama lain sejak dibangku sekolah rendah lagi. Setiap hari, mereka akan sentiasa bersama-sama untuk pergi ke kelas atau ke perpustakaan . Mereka juga saling bantu membantu antara satu sama lain terutamanya dalam pelajaran.Berikan peribahasa yang sesuai dengan situasi dalam petikan di atas.

a. Bagai kacang lupakan kulit
b. Seperti si buta mendapat tongkat
c. Bagai api dalam sekam
d. Seperti aur dengan tebingPeringkat Analisis

1. Pemuda itu bertungkus lumus ___________air yang memasuki perahunya akibat hujan lebat.

a. Menimba
b. Menuang
c. Mengepam
d. Menyimbah

2.
Ketika berjalan ke sekolah untuk menghadiri latihan sukan, aku terjumpa sebuah dompet. Aku membuka dompet itu untuk mengetahui pemilik dompet tersebut . Di dalam dompet tersebut terdapat wang yang banyak dan dokumen yang penting. Aku berfikir sejenak sambil melihat sekeliling sekiranya ada orang yang sedang mencari dompetnya.
Tiba – tiba rakanku datang dan aku memberitahunya tentang dompet tersebut. Dia menyuruh aku mengambil sahaja dompet itu. Aku tidak berani untuk berbuat demikian. Aku teringat akan pesanan ibu bapaku agar tidak mengambil barang kepunyaan orang lain.
Aku membuat keputusan untuk menyerahkan dompet tersebut kepada guru bertugas, iaitu Cikgu Rani. Beliau telah membawa aku berjumpa dengan guru besar. Guru besar memuji tindakan yang telah aku lakukan itu.


Berikan lima nilai yang dapat kamu peroleh daripada petikan di atas


Peringkat sintesis
1. Selepas makan tengah hari, kami sekeluarga duduk di ruang tamu sambil berbua-bual. Tidak lama kemudian, sebuah teksi berhenti di hadapan rumah. Aku menjenguk keluar. Aku melihat…

Mulakan cerita kamu dengan:
Aku melihat…

2.
Bina lima ayat berdasarkan urutan gambar di atas.


Peringkat penilaian.
1. Pada pendapat kamu, adakah tinggal di asrama lebih baik daripada tinggal di rumah?Jelaskan.

2. Berbagai faktor yang menyebabkan gejala vandalisme semakin berleluasa dalam kalangan remaja pada masa kini. Bincangkan.

PENGERTIAN KONSEP PENGUJIAN, PENTAKSIRAN DAN PENILAIAN

INTERAKSI 1

Konsep Pentaksiran
-Langkah untuk menentukan tahap sejauh mana seseorang memiliki sifat tertentu (Mokhtar Ismail,1985)-tahap, status dan nilai-merangkumi skala, ordinal dan selang-menentukan kedudukan dan pencapaian murid

Konsep pengujian
-satu cara sistematik untuk mengukur perubahan tingkah laku seseorang individu
-alat mengukur paling penting untuk menimbulkan kebolehpercayaan
-mengesan penguasaan dan pencapaian kemajuan pelajar dalam bahasa Melayu.
-alat mengukur/pengukuran pencapaian-kognitif,psikomotor,afektif
-penilaian mestilah bersifat eksplisit (mampu menjawab secara lisan dan menulis)

Tugasan 1:Bezakan pengujian, pentaksiran dan penilaian dari segi kegunaan, bentuk dan proses.
kuliah 26/06/2009Imbasan kembali tentang konsep pentaksiran( kata kunci ialah "suatu proses")

KONSEP PENILAIAN:
-proses pengumpulan maklumat untuk membuat keputusan
-proses membuat analisis
-selepas pengujian dan pentaksiran
-untuk membuat tindakan selanjutnya

Prosedur:
1.Persediaan ujian
2.Pentadbiran
3.Pemeriksaan dan pengukuhan
4.Analisis, interprestasi dan tindakan.


Tugasan:
PERBEZAAN DI ANTARA PENGUJIAN, PENTAKSIRAN DAN PENILAIAN SECARA RINGKAS……

Pengertian:
Pengujian-Proses menentukan perubahan tingkah laku.
Pentaksiran-Proses menentukan peringkat pencapian dan kedudukan di antara pelajar.
Penilaian-Proses membuat analisis dengan mentafsir hasil pengukuran.

Tujuan:
Pengujian-Menentukan pencapaian pelajar dalam sesuatu pembelajaran
Pentaksiran-Membuat perbandingan pencapaian dan kedudukan di antara pelajar dalam penguasaan pembelajaran.
Penilaian-Memberi maklumat mengenai pencapaian pelajar, objektif pelajaran, kaedah mengajara dan kurikulum.

Kegunaan:
Pengujian-Untuk menempatkan pelajar dalam kumpulan yang sesuai.
Pentaksiran-Untuk pengelasan, pensijilan dan menempatkan pelajar dalam jurusan yang sesuai dan untuk penyelidikan.
Penilain-Untuk membaiki rancangan mengajar, kurikulum ,pengesanan punca kelemahan dan membuat ramalan.

Bentuk:
Pengujian-Pemerhatian, ujian lisan dan bertulis.
Pentaksiran-Ujian bertulis dengan gred dan markah.
Penilaian-Jadual / gred berdasarkan teknik perangkaan.

Masa:
Pengujian-Selepas sesuatu atau beberapa pelajaran.
Pentaksiran-Selepas beberapa pelajaran
Penilaian-Sebelum, semasa dan selepas atau beberapa pelajaran

Proses pelaksanan:
Pengujian-Persediaan ujian ,Pentadbiran ,Pemeriksaan
Pentaksiran-Proses pengujian ,Merekod markah / gred
Penilaian-Proses pengukuran ,Proses penganalisisan ,Proses Interprestasi ,Melapor ,Tindakan