? ??????????????Basement Glowing? ????? ?? ???Rating: 5.0 (3 Ratings)??0 Grabs Today. 2591 Total Grabs. ??
????Preview?? | ??Get the Code?? ?? ?????????????????????????Bright Shapes? ????? ?? ???Rating: 4.0 (1 Rating)??0 Grabs Today. 813 Total Grabs. ??????Preview?? | ??Get the Code?? ? BLOGGER TEMPLATES - TWITTER BACKGROUNDS ?

Tuesday, July 28, 2009

INTERAKSI 6 (28 JULAI 2009)

INTERAKSI 6 (28 JULAI 2009)

PENILAIAN MELALUI PORTFOLIO DAN PEMERHATIAN

PENILAIAN MELALUI PORTFOLIO

Pengenalan
Portfolio ialah satu kaedah yang digunakan oleh guru untuk mengumpul dan merekod bukti pencapaian pelajar dalam satu jangka masa yang dipersetujui bersama.

Ciri-ciri portfolio
· Berbentuk dokumentasi yang berstruktur memerlukan perancangan, perlaksanaan dan
penilaian yang teliti
· Dijalankan secara kolaboratif.
· Terdapat fleksibiliti dalam portfolio melalui negotiated kontrak seperti segi masa, strategi
atau bentuk.
· Menggalakkan pembelajaran secara interaktif.
· Kandungan portfolio, terdiri daripada maklumat yang disusun secara urutan dan mengikut
logik.

Penilaian portfolio
· Berfokus kepada proses, dan tidak memberatkan hasil.
· Membolehkan peserta kursus belajar dan menilai diri sendiri.
· Lebih terbuka dan seimbang
· Dimantau melalui peta perkembangan pembelajaran pelajar yang boleh dinilai bersama
lain-lain bukti pembelajaran
· Dijalankan secara berterusan supaya dapat mencerminkan perkembangan pelajar dari
masa ke semasa mengikut kriteria yang dipersetujui bersama

Jenis-jenis portfolio yang boleh dibina

Portfolio kerja harian
· Merupakan bahan yang dikumpul untuk menghasilkan tugasan dalam satu jangka waktu
yang diberikan.
· Contoh : soalan latihan atau tugasan-tugasan lain yang diberikan oleh guru dalam kelas.
Portfolio Hasil Terbaik/ Show Portfolio
· Dipilih dari hasil terbaik dari portfolio kerja harian. Ini berbentuk sumatif.
· Contoh : soalan-soalan latihan yang telah dijawab dengan baik dan lengkap dikumpul
dalam portfolio harian.
Portfolio dokumen/ Documentary Portfolio
· Merupakan hasil tugasan kecil yang dijalankan semasa mengumpul bahan pada suatu
jangkamasa tertentu untuk menyempurnakan portfolio kerja harian.
· Contoh: satu karangan hasil daripada pengumpulan maklumat-maklumat tertentu.

Kegunaan portfolio
· Guna menggunakan bukti portfolio bersama rekod anekdot guru untuk menghasilkan
penilaian holistik.
· Mengekalkan galakan pelajar untuk mengawal dan memantau perkembangan kendiri,
menentukan matlamat dan berasa bangga dengan hasil pencapaiannya.
· Memberi peluang kepada pelajar untuk membuat refleksi dan penilaian kendiri.
· Membolehkan guru memantau perkembangan pembelajaran pelajar
· Mempelbagaikan bukti penilaian.
· Membolehkan penilaian dalam bidang afektif.

Perancangan sebelum membuat portfolio, beberapa perkara harus diambil kira:
· soalan-soalan untuk menentukan tujuan dan seterusnya jenis portfolio.
· Isi kandungan portfolio
· Siapa yang akan memilih isi kandungan, bahan/sumber portfolio dan bagaimana?
· Penilaian portfolio.

Cara membina portfolio

Menentukan tujuan portfolio

· Menghuraikan tujuan portfolio.
· Menghuraikan instrumen portfolio.
· Refleksi/menyemak huraian tujuan dan diselaraskan dengan objektif kurikulum serta peta
perkembangan pembelajaran pelajar dalam sesuatu bidang pembelajaran.
Menentukan isi portfolio
· Menghuraikan jenis/ aktiviti pembelajaran.
· Menghuraikan luas bidang pembelajaran.
· Refleksi/menyemak huraian bukti/sumber pembelajaran dengan menggunakan peta
perkembangan pembelajaran pelajar dalam sesuatu bidang pembelajaran.
· Memastikan kriteria ini jelas dan mudah difahami.
· Memastikan kriteria ini tidak memihak kepada sesuatu jantina atau kumpulan.
· Refleksi/menyemak huraian fokus dan kriteria penilaian mengikut tujuan portfolio, peta
perkembangan pembelajaran pelajar dalam sesuatu bidang.

Menentukan kaedah membuat anggaran dan laporan tentang lokasi pencapaian pelajar di peta perkembangan pembelajaran pelajar.
· Menghuraikan kaedah membuat anggaran dan laporan tentang lokasi pencapaian pelajar di
peta perkembangan pembelajaran pelajar.
· Refleksi /menyemak huraian keadah membuat anggaran dan laporan mengikut tujuan
dan kumpulan sasaran.

Mengumpul maklumat
• Pelajar mencari dan mengumpul maklumat dari pelbagai aktiviti.
- Penyelidikan dan rujukan dari pelbagai bahan
cetak dan Teknologi maklumat.
- Lawatan
- Temubual

• Pelajar mendokumentasikan maklumat dengan memindahkan ke komputer atau ke dalam
fail.
- inti/rumusan dari pelbagai sumber
- Imbas gambar foto
- Bentukk soal semak di komputer
- Sambungkan gambar video (untuk pemerhatian) ke komputer.

Bagaimana menilai portfolio?

• Berdasarkan konsep perkembangan pembelajaran yang berterusan dan berfokuskan
kepada perkembangan pelajar dalam aspek kemahiran-kemahiran, pengetahuan dan
kefahaman.
• Menggunakan peta perkembangan pelajar .
• Contoh:
E 5 Berdikari mengeja perkataan-perkataan
J 4 Mencantum suku kata dengan bimbingan guru
A 3 Membentuk suku kata
A 2 Menyebut bunyi huruf
N 1 Permulaan mengenal huruf
• Menggunakan inferens dengan rekod menimbang pelbagai bukti .
• Membuat laporan sama ada secara huraian atau grafik untuk memberi matlamat yang lebih
lengkap dari markah mentah ujian yang hanya membandingkan seorang pelajar dengan
pelajar lain sahaja.

Merekod penilaian portfolio
1. Penilaian awal
2. Penilaian merentasi tugas bertulis mengikut skala.
3. Senarai ciri paling penting
4. Penentuan gred

Senarai semak porfolio- Penilaian peringkat perancangan
1. Peringkat perkembangan/proses.
2. Peringkat penilaian.
3. Peringkat refleksi/penutup.
4. Sikap interaksi dan penglibatan.

PENILAIAN MELALUI PEMERHATIAN

PENGENALAN
-Dilakukan secara berterusan mengikut jangka waktu yang ditentukan, bagi membantu guru mendapat maklum balas tentang keberkesanan pengajaran dan pembelajaran.
-Meliputi aspek kognitif, afektif dan psikomotor.
-Boleh dilaksanakan dengan penggunaan Senarai Semak, Rekod Anekdot dan Rekod Profil. Dapatan daripada proses ini boleh membantu guru dan pelajar membuat refleksi masing-masing

PELAKSANAAN PROSES PEMERHATIAN
a) Kualiti Pemerhatian
Guru perlu:
Ø Berpengetahuan yang mendalam dalam bidang tugasnya dan prihatin terhadap persekitarannya.
Ø Peka terhadap perubahan.
Ø Yakin dengan rumusan yang dibuat dan keputusan yang diambil.
Ø Ikhlas dan jujur.
Ø Bersikap terbuka.
Ø Tekal dan stabil.

b) Bentuk perancangan
Bentuk perancangan??
o Perancangan harus rapi dengan penyataan yang jelas tentang ujian pemerhatian yang bakal dijalankan.
o Mengenal pasti aspek yang hendak dinilai.
o Menetapkan jangka waktu proses penilaian.
o Menyedia alat yang relevan, dan menentukan bagaimana mentadbirnya.
o Menentukan teknik menganalisis, mentafsir, merekod, dan melapor.
o Merangka tindakan susulan terhadap hasil pemerhatian.

c) Rekod Pemerhatian
Rekod pemerhatian yang diperlukan:
1.Pendekatan: kaedah individu atau berkumpulan - Semasa menjalankan pemerhatian dan hasil pendekatan atau pengubahsuaian cara pelaksanaan perlu direkod dengan jelas.
2.Menjalankan Tugasan :- Cara individu mengendalikan tugasannya dan setiap hasil yang diperoleh dihurai dengan tepat .
3.Cara merekodkan dapatan dan rumusan :- Dapatan dan rumusan hendaklah direkod mengikut urutan yang betul.
4.Tindak susul : Rekod pemerhatian hendaklah juga menjelaskan tindak susul hasil yang akan dilaksanakan mengikut hasil yang dicapai.

JENIS-JENIS PEMERHATIAN

Pemerhatian boleh dijeniskan mengikut tujuan
dan aspek yang hendak dinilai/diperhati, iaitu:
a) Memerhati sesuatu perlakuan tanpa membuat tafsiran dan tanggapan.
- melapor apa yang dilihat sahaja.
- menggunakan tafsiran (hipotesis).
b) Memerhati apa-apa yang telah dirancang dan secara berfikiran terbuka.
- Menilai kemahiran, pengetahuan dan perlakuan.
c) Memerhati untuk jangka pendek atau jangka panjang.
- jangka waktu yang berperingkat.

STRATEGI PELAKSANAAN

Pemerhatian boleh dilaksanakan mengikut
berbagai-bagai strategi, antaranya ialah:
-Secara berterusan mengikut keperluan yang telah dikenalpasti/ dirancang.
-Menggunakan senarai semak.
-Pemerhatian boleh dilaksanakan secara global atau analitikal.
-Proses merekod dan menganalisis boleh dibuat dengan menggunakan pensil/kertas atau
berkomputer.
-Tindakan susulan terhadap hasil pemerhatian
-Jangka masa pemerhatian hendaklah sesuai dengan kaedah dan keperluan
-Maklum balas diperolehi daripada guru dan pelajar.
-Refleksi tentang pengalaman bahan dikategorikan sebagai pemerhatian.

FUNGSI
a.Penilaian melalui pemerhatian:
-digunakan oleh guru untuk mengikuti perkembangan individu/kumpulan dalam sesuatu
proses pembelajaran.
-Pelajar dapat menilai tahap pencapaian sendiri dan rakan sebaya dalam sesuatu
pembelajaran.
-Dilaksanakan oleh pelajar untuk menjalankan sesuatu tugasan seperti projek.

b.Penilaian melalui pemerhatian membolehkan guru/ pelajar menyusun tindak susul yang sesuai
dengan proses pembelajaran seterusnya.

c.Setiap hari guru berpeluang memerhati perkembangan psikomotor, kognitif dan afektif pelajar.
d.Membantu guru mengetahui
- sejauh mana minat pelajar terhadap pelajaran
yang diajarkan dan apakah yang mendorong
atau menolak minat tersebut.
- adakah strategi/kaedah pelajar memberi kesan yang
positif.
- bagaimanakah kemampuan berfikir mereka? Mampukah
mereka menaakul apa yang tersirat?


CONTOH 1 : Penggunaan Alat Pengukuran ‘Rekod Anekdot’
a. Kecekapan linguistik/bahasa:
keupayaan mengguna bahasa untuk memperolehi, menambat hati, meyakinkan,
merangsang, atau menyampaikan maklumat.

b.Kecekapan :
Keupayaan memanipulasi objek atau simbol untuk meneroka corak, kategori dan perkaitan,
dan juga kebolehan membuat eksperimen secara terkawal dan terancang.

c. Kecekapan muzik:
Keupayan menghayati, membuat persembahan atau mencipta muzik.

d. Kecekapan ‘bodily-Kinaesthetic’:
berkemahiran dalam sukan, seni lakon, atau seni lukis dan kraftangan.

e. Kecekapan intrapersonal:
Keupayaan memahami perasaan, impian dan idea sendiri.

f. Kecekapan interpersonal:
Keupayaan memahami dan bergaul dengan orang lain.

Saturday, July 25, 2009

INTERAKSI 5 (24 Julai 2009)

UJIAN FORMATIF DAN SUMATIF

2 kategori ujian:
· Ujian rujukan norma
Ø Membandingkan prestasi kumpulan/ individu dengan individu yang lain.

· Ujian rujukan kriteria
Ø Menentukan taraf pencapaian seseorang individu yang dikehendaki dalam sesuatu bidang kemahiran.

Prinsip-prinsip ujian.
- Kesahan-benar-benar tepat/mengukur semua yang sebetulnya hendak diukur
-Kesahan isi-menguji isi kandungan mata pelajaran
-Kesahan gagasan-mempunyai nilai-nilai kemanusiaan dan tingkah laku (kognitif, psikomotor,afektif).
-Kesahan ramalan- soalan yang dikemukakan memandang pada masa hadapan.
-Kebolehpercayaan-pencapaian yang tekal
-Kesahan serentak- pencapaian seseorang dalam sesuatu ujian adalah selaras.
-Keobjektifan- cara pemeriksaan/ memberi markah
-Kebolehtadbiran- dimulakan tepat pada masa, ada pengawas, skrip jawapan.
-Kemudahtafsiran- boleh dinilai (kekuatan& kelemahan calon)

Ujian Formatif
-Mengesan pencapaian murid-kemahiran
-Formal dan tak formal-kuiz, soal jawab
-Masa pendek
-Dijalankan dari semasa ke semasa
-Skop ujian terhad
-Penekanan kepad aspek kognitif, psikomotor, afektif.
-Kesukaran berubah-ubah
-Maklumat perlu direkodkan dan digunakan berterusan.
-Tidak mementingkan aspek tatabahasa (informal)
-Markah tidak penting diberi

*Ujian bulanan termasuk dalam ujian formatif


Ujian Sumatif
-Mengesan pencapaian murid secara keseluruhan
-Dilaksanakan secara formal
-Jangka masa panjang
-Dijalankan pada masa tertentu
-Skop sangat luas
-Soalan tidak terhad (menyeluruh)
-Untuk mengelaskan pelajar
-Adanya pensijilan.

Tuesday, July 21, 2009

SOALAN OBJEKTIF DAN SUBJEKTIF -kemaskini

INTERAKSI 4 (17 JULAI 2009)-Telah dikemaskinikan

Pembinaan soalan objektif dan subjektif (nota kuliah)
Soalan objektif.
· Item respon tetap
· Memilih satu jawapan daripada beberapa jawapan
· Mengandungi pokok soalan dan beberapa pilihan jawapan.

Jenis-jenis item
· Betul salah
o Cth: adakah ikan paus sejenis haiwan mamalia?
· Padanan
o Mempunyai dua kumpulan (mesti berkaitan)

Teknin jawapan: pilih jawapan dengan memadankan onjek yang berkaitan

· Aneka pilihan
o Mengandungi satu pokok soalan yang mengandungi pilihan jawapan.
o Pokok soalan boleh berbentuk ayat lengkap dan kenyataan dengan beberapa piliha jawapan.
o Harus mempunyai pokok soalan yang jelas dan pengganggu(hamper sama jawapan).

Jenis-jenis
· Berbentuk soalan
· Ayat tidak lengkap
· Cantuman
· Urutan
· Negative
· Mengelaskan (mengandungi 2 kumpulan objek/pilihan yang berkaitan)


Panduan membina soalan objektif
1.Pokok soalan
- Bahasanya mudah
- Bentuk ayat soalan/ tak lengkap
- Kesukaran mengikut aras JSU
- Soalan bentuk negatif kurangkan (2% sahaja)
- Soalan negatif boldkan
- Gambar rajah / carta mesti disertakan dengan soalan yang berkaitan

2.Pilihan jawapan
- Jawapan dari a ke d- semakin panjang
- Jika jawapan gunakan abjad, maka haruslah seragam bai semua jawapan dan
begitulah juga sebaliknya jika menggunakan huruf roman
-Elakkan perkataan ulangan
-Patstikan hanya satu jawpaan yang betul
-Perlu ada distraktor (penganggu/ hampir kepada jawapan)
-Elakkan jawapan “tidak ada jawapan/ semua di atas”

3.Struktur item/ soalan
-Gunakan a, b,c,d(satu jawapan) atau roman (pilihan jawapan / mengikut urutan)

4.Bahan rangsanganKelebihan
-Mudah membina soalan (dalam bentuk struktur)
- Mudah untuk diperiksa
- Mempunyai ciri kebolehpercayaan (boleh diurus dalam masa yang berpatutan)
- Menguji banyak topik
- Mempunyai nilai potensi diagnostik yang tinggi (untuk asingkan pelajar mengikut kelas)

Kelemahan
-Tidak dapat memberi hujah yang bernas (jawapan sudah disediakan)
- Menggalakkan tekaan
- Sukar dibina (banyak format)
- Tidak dapat ukur keaslian pelajar (dapat baca atau tidak/ pelajar meniru)
- Calon yang bijak tidak harus belajar banyak.Soalan Subjektif
Jenis :

Tindak balas terhad (struktur)
· Memerlukan calon menjawab dengan jawapan pendek
· Calon boleh jawab dalam satu frasa/ ayat (ikut perkataan)

Kata kunci
· Apakah, berikan, nyatakan, senaraikan, takrifkan, dll.


Tindak balas lanjutan (esei)
Contoh: Huraikan, bincangkan

Panduan membina soalan subjektif
1.Bentuk JSU
2.Guru menggubal soalan sama ada struktur atau esei

Ciri-ciri:
-Tugas soalan hendaklah jelas dan lengkap
- Tentukan perkataan yang digunakan setaraf dengan calon.
- Gunakan perkataan seperti huraikan, gubalkan dll…
- Gubal bil. Soalan yang berpatutan
- Sediakan satu skema pemarkahan
- Pemeriksaan bersifat holistik (terperinci & analitik).

Kelebihan
- Mudah digubal
- Sesuai untuk semua mata pelajaran
- Sesuai untuk keenam-enam aras
- Boleh buat calon menganalisis/ mengintegrasikan idea yang diperoleh
- Kurangkan konsep meneka

Kelemahan
-Bidang yang diuji terhad
- Boleh meramal soalan yang akan keluar
- Ukur pengetahuan dalam satu bidang sahaja
- Pemeriksaan sangat panjang (perlukan masa & tenaga)

Saturday, July 18, 2009

INTERAKSI 4 SOALAN OBJEKTIF DAN SUBJEKTIFINTERAKSI 4 (17 JULAI 2009)

Pembinaan soalan objektif dan subjektif (nota kuliah)
Objektif.
· Item respon tetap
· Mamilih satu jawapan daripada beberapa jawapan
· Mengandungi pokok soalan dan beberapa pilihan jawapan.
Jenis-jenis item
· Betul salah
o Cth: adakah ikan paus sejenis haiwan mamalia?
· Padanan
o Mempunyai dua kumpulan (mesti berkaitan)

Teknin jawapan: pilih jawapan dengan memadankan onjek yang berkaitan

· Aneka pilihan
o Mengandungi satu pokok soalan yang mengandungi pilihan jawapan.
o Pokok soalan boleh berbentuk ayat lengkap dan kenyataan dengan beberapa piliha jawapan.
o Harus mempunyai pokok soalan yang jelas dan pengganggu(hampir sama jawapan).


Jenis-jenis
· Berbentuk soalan
· Ayat tidak lengkap
· Cantuman
· Urutan
· Negative
· Mengelaskan (mengandungi 2 kumpulan objek/pilihan yang berkaitan)


Subjektif
· Tindak balas terhad
· Memerlukan calon menjawab dengan jawapan pendek
· Calon boleh jawab dalam satu frasa/ ayat (ikut perkataan)
Kata kunci
· Apakah, berikan, nyatakan, senaraikan, takrifkan, dll.

Nota sampingan


SOALAN OBJEKTIF DAN SUBJEKTIFSOALAN OBJEKTIF
.Perlukan pelajar menulis atau memilih 1 jawapan yang betul atau paling baik.
· Dibentuk daripada beberapa bentuk item objektif yang boleh diperiksa secara objektif.

Contoh ujian objektif :
i. Item jawapan pendek
ii. Item jenis padanan
iii. Item jenis aneka pilihan
iv. Kloz

· Item objektif terbahagi kepada 2 :
a) Item respon bebas (sumbangan)
b) Item respon tetap (objektif pilihan)
- Item aneka pilihan
- Salaptor

A] Item respon bebas (sumbangan)
- Perlukan calon teliti soalan dan tulis jawapan sendiri pada ruang yg disediakan.
- Biasanya jawapan ditulis dihujung soalan / dalam kotak yang disediakan.

B] item respon tetap (objektif pilihan)
- Perlukan pelajar pilih jawapan yang paling betul / tepat. Jawapan mungkin dipilih daripada 2 atau lebih pilihan
- Bilangan padanan tidak terlalu banyak.

i. Item aneka pilihan
Ø Tergolong dalam item tetap kerana memberikan tindak balas terbatas.

Ø Jenis2 item aneka pilihan :
a) Berbentuk soalan
b) Pokok soalan berbentuk ayat tidak lengkap
c) Jenis jawapan terbaik
d) Analogi
e) Antonim
f) Jenis negatif
g) Mengisi tempat kosong
h) Jenis cantuman
i) Teknik kloz

Ø terdiri daripada 3 bahagian :
i. Stimulus (rangsangan)-bahagian soalan yang mengandungi maklumat khusus di mana soalan itu didasarkan.
ii. Stam bahagian soalan yang mengandungi tugasan dan berbentuk ayat, ayat tidak lengkap atau soalan.
iii. Jawapan pilihan-Bahagian soalan yg biasanya berbentuk angka, simbol, frasa, gambar rajah, jadual dll.

SOALAN SUBJEKTIF
Def : satu pernyataan bersifat pertanyaan dalam instrumen pentaksiran untuk menguji pengetahuan, pengalaman dan kemahiran.


Terbahagi kpd 2 jenis :
a) Struktur
b) Esei

A] Struktur
Disusun dan diatur secara sistematik
Terbentuk daripada 1 atau 2 bahagian – jawapan ada beberapa patah perkataan.


B] Esei
Gerak balas dalam tulisan dengan guna perkataan sendiri
Boleh ukur peringkat kognitif yg tinggi
Tindak balas yang diberikan bersifat subjektif dan hanya berbeza dari segi mutu atau merit.


- Prinsip
i. Perlu semak sukatan pelajaran sebelum soalan dihasilkan.
ii. Arahan mesti jelas
iii. Soalan ditulis secara padat dan jelas

-Jenis2 soalan esei :
a) Item tindak balas terhad (TBT)
- Membataskan isi dan bentuk tindak balas
- Dihadkan kepada had dan topik tertentu
- Berupaya mengukur aras kognitif

b) Item tindak balas lanjutan (TBL)
- Memerlukan pelajar berfikir dgn lebih lagi

Friday, July 10, 2009

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN

Interaksi 3

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN (JSU)

Mengapakah JSU diperlukan??
-soalan mestilah mempunyai keutuhan/kesahan
-tidak boleh membentuk soalan spontan

Definisi:
-Jadual yang menggambarkan ciri sesuatu ujian dari segi kandungannya iaitu konstruk (kemahiran) yang ditaksir, pemberatan tiap-tiap konstruk, konteks, pemberatan tiap konteks dan taburan aras kesukaran.

Ciri-ciri:
-Matriks yang mempunyai 2 paksi iaitu menegak (kandungan) dan melintang (aras kemahiran).-Bilangan item dinyatakan dan JSU mengikut ars dalam kemahiran yang ditetapkan.


Maklumat dalam JSU:
-Kandungan ujian yang berupa topic pelajaran
-Aras kemahiran yang mengikut taksonomi objektif pendidikan
-Pemberatan (%) pada kandungan aras kemahiran berdasarkan lama masa mengajar dan kepentingan sesuatu kemahiran itu diajar.
-Bentuk ujian sama ada berbentuk objektif, esei, amali, kertas kursus da lain-lain.
-Bilangan item yang mengikut bentuk, kandungan dan aras kemahiran.
-Kepayahan atau kesukaran item yang berada dalam lingkungan 20 %-80%.

Kepentingan JSU:
-Mengelakkan daripada membina ujian secara sembarangan.
-Menjamin kesahan isi kandungan sesuatu ujian.
-Menimbulkan kepentingan topik-topik dan aras-aras kemahiran.
-Menentukan perseimbangan antara topic-topik dengan aras-aras kemahiran yang diuji.
-Memberi panduan untuk membentuk format ujian.
-Memberi panduan untuk membentuk soalan.
-Menstabilkan taraf serta aras kesukaran ujian dari setahun ke setahun.
-Mengambil kira bilangan masayang diperuntukkan untuk sesuatu topic.
-Membolehkan perbandingan dibuat antara satu ujian derngan ujian yang lain


Tugasan:
Bina JSU berdasarkan topik golongan kata nama dan bina beberapa soalan berdasarkan JSU yang telah dibina.

Contoh soalan
Kata adjektif
Ukuran
1. Puan Rozana memotong kaki seluar anaknya kerana terlalu _________.
a. Lebar
b. Besar
c. Labuh
Bentuk
2. Bola yang _________ itu senang ditendang oleh adik.
a. Bulat
b. Leper
c. Bujur

Kata Tugas
Kata Praklausa
1. Pilih ayat yang betul.

a. Ke manakah mereka membeli tiket itu?
b. Kamu tidak hadir semalam mengapakah?
c. Bagaimanakah pasukan itu mencapai kemenangan?
d. Apakah kamu dan adik pergi ke kedai semalam?

2. Pilih ayat tanya yang sesuai bagi ayat di bawah.

Pengusaha restoran itu sentiasa memberikan layanan mesra kepada pelanggannya.

a. Bilakah pengusaha itu membuat pelanggannya berasa puas hati.
b. Bagaimanakah pengusaha restoran itu menjaga hati pelanggannya?
c. Mengapakah pengusaha restoran itu mengutamakan pelanggannya?
d. Siapakah yang dilayan oleh pengusaha resoran itu?3. Pilih ayat yang menggunakan kata seru dengan betul.

a. Aduhai, sakitnya perut saya!
b. Syabas, tingginya bangunan itu!
c. Wahai murid-murid, belajarlah bersungguh-sungguh!

Langkah pembinaan jsu
-Senaraikan tajuk yang hendak diuji.
-Tentukan soalan (objektif, struktur, esei)/markah
-Tentukan aras kesukaran.
-Jenis ujian yang hendak diuji.
-Tentukan soalan bagi setiap komponen.
-Menyatakan m/pelajaran
-Menyemak item soalan.

Apa yang perlu disemak???
-Bahasa

-Isi-ikut konteks
-Arahan mestilah diberi dengan jelas
-Masa yang diberi mencukupi.

Ujian Pra??
Ciri-ciri…
-Keesahan
-Boleh disahkan
-Kebolehpercayaan
-Kebolehtadbiran- (boleh diurus)
-Kemudahtafsiran –(tafsir perangkaan)
-Tolong guru baiki soalan.


Konsep IK (indeks kesukaran)
-Untuk menentukan item/soalan sama ada terlalu sukar, sederhana atau terlalu mudah.
-Nilai pengiraan : Formula
B= Bilangan calon yang menjawab dengan betul
J=Bilangan calon yang menduduki ujian
IK=B/J

Untuk calon yang ramai (40 org ke atas)
IK=BT+BR/J
BT=Jumlah calon dalam kumpulan tinggi jawab soalan dengan betul
BR=Jumlah calon dalam kumpulan rendah jawab soalan dengan betul

TAKSONOMI BLOOM DAN DOMAIN KRATHWOL


INTERAKSI 2

TAKSONOMI BLOOM DAN DOMAIN KRATHWOL

Taksonomi Bloom (domain kognitif)
-Penilaian berdasarkan pemikiran (kognitif)
-Menekankan domain kognitif

Aspek pengetahuan:Fakta, Teori, Hukum

Tujuan:Membina kebolehan, pemikiran dan pemahaman

Contoh soalan: Beri pendapat....../ menjawab soalan berdasarkan petikan yang telah diberi.

6 peringkat dalam Taksonomi Bloom:
1.Pengetahuan
2.Kefahaman
3.Aplikasi
4.Analisa
5.Sintesis
6.Penilaian

Perhatian: Peringkat-peringkat dalam Taksonomi Bloom tidak semestinya diaplikasikan/diterjemahkan dalam bentuk soalan secara kesemuanya sekaligus tidak kira untuk mana-mana tahap.

PERINGKAT

1.PENGETAHUAN
Tujuan:mengingat semula perkara yang sudah dipelajari tanpa berlaku sebarang perubahan.

Objektif am: mengetahui

Objektif khusus/spesifik: melabelkan, menyatakan, menuliskan, menamakan

Aras pengetahuan:Apa, siapa, bilakah, nyatakan, terangkan

Perhatian: soalan berbentuk negatif (mengandungi perkataan kecuali) tidak boleh melebihi 20% dalam pembinaan soalan.

2.KEFAHAMAN
-Kebolehan memberi penjelasan/ makna sesuatu perkara
-Aras tinggi sedikit daripada peringkat pengetahuan.

Aras:
1.Menterjemahkan isi kepada huraian
2.Memberi tafsiran/ makan sesuatu maklumat.
3.Aras ektrapolasi (tafsiran yang dibuat lebih panjang daripada aras memberi tafsiran)
4.Tafsiran lanjut berdasarkan maklumat yang digambarkan.

Tujuan:
1.Memahami sesuatu
2.Menjelaskan/ menjangka kemungkinan

Objektif am:-Memahami, menjelaskan, menterjemahkan, menelaah

Objektif khusus/spesifik:-Menjelaskan, menerangkan, membezakan, merumuskan, menulis, meringkaskan,

Jenis:Jelaskan, bezakan, bandingkan, ringkaskan, nyatakanContoh: meringkaskan cerita karangan/ perkataan berlawan atau perkataan seerti.

*Apabila kita faham, kita boleh jelaskan

contoh soalan membezakan: kebaikan tinggal di kampung daripada di bandar..

3.APLIKASI
-Penggunaan maklumat

Tujuan:
1. Untuk pengetahuan mujarat (abstrak)
2.Untuk menyelesaikan masalah/ situasi yang abstrak kepada konkrit(maujud)

Objektif am:-Menggunakan, menyelesaikan, menunjukkan.

Objektif khusus/spesifik:-Menggunakan, menyelesaikan, mengira, menghubungkan, mengendalikan.

Jenis: Bagaimana../Berikan..

Aras aplikasi juga menekankan kaedah, prinsip, hukum dan teori.

Contoh soalan: Bagaimanakah pemburu selamat daripada dimakan harimau?

Perbincangan mengenai perkaitan di antara pengujian, pentaksiran, dan penilaian dengan Taksonomi Bloom serta Domain Krahtwol.....

-membantu bagaimana untuk mendapatkan tahap/kemajuan mengikut p&p yang dirancang.
-membina soalan berdasarkan panduan mengikut aras yang telah ditetapkan.


4.ANALISA/ANALISIS
-kebolehan menceritakan dan meyusun perkara yang telah dipelajari kepada beberapa bahagian.


Tujuan:
-menaakul sebab
-meleraikan sesuatu komunikasi kepada beberapa bahagian.

Contoh soalan= Berikan sebab atau faktor.......

Objektif am
-menjelaskan, menilai kerelevenan data, mencerakinkan, menaakul..

Objektif spesifik
-mencerakinkan,mengasingkan, membahagikan, menjelaskan struktur dan organisasi

Contoh soalan= yang manakah tidak menggunakan kata kerja dengan betul

Kosa kata popular
-Bezakan, bandingkan, asingkan, tafsirkan, bahagikan, klasifikasikan
-sebab,mengapa, huraikan
-menaakul
-mencerakinkan


5.SINTESIS
-mencantumkan. menghubungkan,mengintegrasikan fakta-fakta atau idea yang berkaitan.

Tujuan
-membentuk sesuatu yang baharu

Objektif am
-menulis karangan, mencadangkan sesuatu pandangan,menghasilkan karya

Objektif spesifik
-menggabungkan, mengubah, mereka cipta, merancangkan, menulis, mencipta

Contoh= diberi perkataan "inisiatif"..maka pelajar hendaklah membuat ayat berdasarkan perkatan tersebut.

Kosa kata popular
-gabungkan, mereka bentuk, kumpulkan, susunkan, gubahkan, karangkan

Contoh
-Senaraikan beberapa cara kamu untuk mengatasi masalah itu...
-Huraikan satu perancangan yang boleh membuktikan...


6.PENILAIAN
-menguji kebolehan calon
-membuktikan, menilai, mengesahkan, memberi pendapat sesuatu penyataan dll..

Tujuan
-membuat penilaian dan pertimbangan berdasarkan kriteria tertentu.

Objektif am
-menimbang nilai, ketekalan dan kecukupan data.

Objektif spesifik
-menilai, membuat pertimbangan.

Jenis
-sejauh mana, nilaikan, apa pendapat kamu.

Contoh= Berikan pendapat...

Kosa kata popular
-nilaikan, rumuskan, tafsirkan, kritikan, bandingkan, ulaskan, huraikan, buktikan

Contoh soalan
-Pada pendapat kamu...
-Berbagai faktor perlu dipertimbangkan dalam proses penilaian program .Bincangkan.


DOMAIN AFEKTIF KRATHWOL (1964)

5 Peringkat
1. Penerimaan
2.Bertindak balas
3.Menilai
4.Organisasi
5.Perwatakan.

PENERIMAAN


1.1.Keinginan dan kesanggupan menerima
-kesanggupan memberi perhatian, mendengar ucapan, pendapat orang, menghormati kebudayaan berlainan.


1.2. Kesedaran
-Faktor estetik, reka bentuk, kecantikan sesuatu benda, pelbagai pendapat dalam sesuatu perkara.

1.3. Perhatian terkawal
-Kebolehan memberi perhatian kepada sesuatu rangsangan seperti menghayati orang mendeklamasi sajak.

Objektif am
-mendengar dengan berhati-hati
-menunjukkan kesedaran dalamkepentingan pembelajaran
-menunjukkan sensitiviti dalammasalah sosial
-menerima perbezaan keturunan dan kebudayaan.
-mengambil bahagian dalam aktiviti kelas

H.pembelajaran spesifik
-menyoal, memilih,menghuraikan,mengikut,mengenal pasti, menamakan, menggunakan


2. BERTINDAK BALAS
-kesanggupan bertindak balas terhadap sesuatu perkara/ rangsangan
-mengambil bahagian secara aktif
-pelajar mengambil perhatian dan memberi tindak balas


3 kategori.
1.Persetujuan membalas
-kemahuan dan kesedaran mematuhi peraturan
-kesediaan belajar bersama orang lain.

2.Kesediaan membalas-sifat sukarela

3.Kepuasan membalas-suka/senang apabila jalankan sesuatu p&p

Objektif am/umum
-suruh murid lengkapkan kerja rumah
-mengambil bahagian dalam perbincangan-seronok membantu rakan-lakukan tugas sukarela

Objektif spesifik/khusus
-murid boleh menulsi isi pelajaran (buat karanagn berdasarkan tajuk)
-suruh menjawab soalan
-melafazkan sesuatu, laporkan, nyatakan-main peranan

3.MENILAI
-kebolehan membuat penilaian dan penghargaan terhadap sesuatu benda/t.laku
-menilai berdasarkan penghayatan/1 set nilai spesifik

3 kategori
1. Penerimaan/ keinginan tulis isei yang bernas.
2.Pilihan-usaha memperoleh sesuatu telah dipilih
3.Penglibatan-melibatkan diri dalam perbincangan/ arahan ketua kelas.

Objektif am
-meningkatkan kerjasama

Objketif spesifik
-dapat berbincang dengan rakan
-dapat melaporkan
-dapat mencadangkan nilai-nilai murni.

4.ORGANISASI
Nilai yang diterapkan
-Pelajar boleh aplikasikan nilai dalam kelompok kesan daripada p&p
-Pelajar dapat membezakan nilai penting dan kurang penting

Objektif am:
-Pelajar mampu mereka cipta (baju bergaya yang mempunyai nilai estetika/tradisional)

Objektif spesifik:
-mencipta, membina

Kategori:
-Penanggapan (cipta konsep yang abstrak)
-Organisasi (kebolehan menyatupadukan/ aplikasi nilai yang berkaitan dan membentuk satu sistem).

5 PERWATAKAN
-Perubahan tingkah laku yang positif

Objektif am:
-Mengekalkan nilai-nilai dalam perwatakan

Objektif khusus:
-Disiplin dan mengekalkan nlai-nilai

Tugasan:

Bina soalan bahasa melayu berdasarkan aras Taksonomi bloom.Peringkat pengetahuan.

1. Apakah nama ibu Negara Malaysia?

a. Kuala Lumpur
b. Jakarta
c. Melbourne
d. New Delhi

2. Di manakah letaknya Tasik Bera?

a. Negeri Kedah
b. Negeri Pahang
c. Negeri Selangor
d. Negeri Terengganu

Peringkat kefahaman.
1. Perkataan seerti bagi gigih ialah

a. Tegap
b. Tekun
c. Tekad
d. Tegas

2. Nyatakan kesan akibat merokok.

a. Merosakkan paru-paru
b. Kencing manis
c. Darah tinggi
d. Demam denggi
Peringkat Aplikasi

1. Bagaimanakah pemburu itu selamat daripada dibaham oleh harimau?

a. Pemburu itu baring di atas tanah dan berpura-pura mati
b. Pemburu itu menembak dengan pantas harimau tersebut
c. Pemburu itu memanjat pokok yang terdapat di situ.

2.
Ani dan Ida ialah kawan yang rapat. Mereka saling mengenali antara satu sama lain sejak dibangku sekolah rendah lagi. Setiap hari, mereka akan sentiasa bersama-sama untuk pergi ke kelas atau ke perpustakaan . Mereka juga saling bantu membantu antara satu sama lain terutamanya dalam pelajaran.Berikan peribahasa yang sesuai dengan situasi dalam petikan di atas.

a. Bagai kacang lupakan kulit
b. Seperti si buta mendapat tongkat
c. Bagai api dalam sekam
d. Seperti aur dengan tebingPeringkat Analisis

1. Pemuda itu bertungkus lumus ___________air yang memasuki perahunya akibat hujan lebat.

a. Menimba
b. Menuang
c. Mengepam
d. Menyimbah

2.
Ketika berjalan ke sekolah untuk menghadiri latihan sukan, aku terjumpa sebuah dompet. Aku membuka dompet itu untuk mengetahui pemilik dompet tersebut . Di dalam dompet tersebut terdapat wang yang banyak dan dokumen yang penting. Aku berfikir sejenak sambil melihat sekeliling sekiranya ada orang yang sedang mencari dompetnya.
Tiba – tiba rakanku datang dan aku memberitahunya tentang dompet tersebut. Dia menyuruh aku mengambil sahaja dompet itu. Aku tidak berani untuk berbuat demikian. Aku teringat akan pesanan ibu bapaku agar tidak mengambil barang kepunyaan orang lain.
Aku membuat keputusan untuk menyerahkan dompet tersebut kepada guru bertugas, iaitu Cikgu Rani. Beliau telah membawa aku berjumpa dengan guru besar. Guru besar memuji tindakan yang telah aku lakukan itu.


Berikan lima nilai yang dapat kamu peroleh daripada petikan di atas


Peringkat sintesis
1. Selepas makan tengah hari, kami sekeluarga duduk di ruang tamu sambil berbua-bual. Tidak lama kemudian, sebuah teksi berhenti di hadapan rumah. Aku menjenguk keluar. Aku melihat…

Mulakan cerita kamu dengan:
Aku melihat…

2.
Bina lima ayat berdasarkan urutan gambar di atas.


Peringkat penilaian.
1. Pada pendapat kamu, adakah tinggal di asrama lebih baik daripada tinggal di rumah?Jelaskan.

2. Berbagai faktor yang menyebabkan gejala vandalisme semakin berleluasa dalam kalangan remaja pada masa kini. Bincangkan.

PENGERTIAN KONSEP PENGUJIAN, PENTAKSIRAN DAN PENILAIAN

INTERAKSI 1

Konsep Pentaksiran
-Langkah untuk menentukan tahap sejauh mana seseorang memiliki sifat tertentu (Mokhtar Ismail,1985)-tahap, status dan nilai-merangkumi skala, ordinal dan selang-menentukan kedudukan dan pencapaian murid

Konsep pengujian
-satu cara sistematik untuk mengukur perubahan tingkah laku seseorang individu
-alat mengukur paling penting untuk menimbulkan kebolehpercayaan
-mengesan penguasaan dan pencapaian kemajuan pelajar dalam bahasa Melayu.
-alat mengukur/pengukuran pencapaian-kognitif,psikomotor,afektif
-penilaian mestilah bersifat eksplisit (mampu menjawab secara lisan dan menulis)

Tugasan 1:Bezakan pengujian, pentaksiran dan penilaian dari segi kegunaan, bentuk dan proses.
kuliah 26/06/2009Imbasan kembali tentang konsep pentaksiran( kata kunci ialah "suatu proses")

KONSEP PENILAIAN:
-proses pengumpulan maklumat untuk membuat keputusan
-proses membuat analisis
-selepas pengujian dan pentaksiran
-untuk membuat tindakan selanjutnya

Prosedur:
1.Persediaan ujian
2.Pentadbiran
3.Pemeriksaan dan pengukuhan
4.Analisis, interprestasi dan tindakan.


Tugasan:
PERBEZAAN DI ANTARA PENGUJIAN, PENTAKSIRAN DAN PENILAIAN SECARA RINGKAS……

Pengertian:
Pengujian-Proses menentukan perubahan tingkah laku.
Pentaksiran-Proses menentukan peringkat pencapian dan kedudukan di antara pelajar.
Penilaian-Proses membuat analisis dengan mentafsir hasil pengukuran.

Tujuan:
Pengujian-Menentukan pencapaian pelajar dalam sesuatu pembelajaran
Pentaksiran-Membuat perbandingan pencapaian dan kedudukan di antara pelajar dalam penguasaan pembelajaran.
Penilaian-Memberi maklumat mengenai pencapaian pelajar, objektif pelajaran, kaedah mengajara dan kurikulum.

Kegunaan:
Pengujian-Untuk menempatkan pelajar dalam kumpulan yang sesuai.
Pentaksiran-Untuk pengelasan, pensijilan dan menempatkan pelajar dalam jurusan yang sesuai dan untuk penyelidikan.
Penilain-Untuk membaiki rancangan mengajar, kurikulum ,pengesanan punca kelemahan dan membuat ramalan.

Bentuk:
Pengujian-Pemerhatian, ujian lisan dan bertulis.
Pentaksiran-Ujian bertulis dengan gred dan markah.
Penilaian-Jadual / gred berdasarkan teknik perangkaan.

Masa:
Pengujian-Selepas sesuatu atau beberapa pelajaran.
Pentaksiran-Selepas beberapa pelajaran
Penilaian-Sebelum, semasa dan selepas atau beberapa pelajaran

Proses pelaksanan:
Pengujian-Persediaan ujian ,Pentadbiran ,Pemeriksaan
Pentaksiran-Proses pengujian ,Merekod markah / gred
Penilaian-Proses pengukuran ,Proses penganalisisan ,Proses Interprestasi ,Melapor ,Tindakan